108 வேல் போற்றி..!

108 வேல் போற்றியை தினமும் அல்லது முருகனுக்கு உகந்த நாட்களான செவ்வாய்க்கிழமை, கிருத்திகை, சஷ்டி அன்று சொல்லி வழிபாடு செய்து வந்தால் நன்மை கிடைக்கும்.

1. ஓம் அருள்வேல் போற்றி
2. ஓம் அபயவேல் போற்றி
3. ஓம் அழகுவேல் போற்றி
4. ஓம் அரிய வேல் போற்றி
5. ஓம் அயில் வேல் போற்றி
6. ஓம் அனைய வேல் போற்றி
7. ஓம் அன்பு வேல் போற்றி
8. ஓம் அற்புத வேல் போற்றி
9. ஓம் அடக்கும் வேல் போற்றி
10. ஓம் அந்தக எதிர்வேல் போற்றி

11. ஓம் அகராந்தக வேல் போற்றி
12. ஓம் ஆளும் வேல் போற்றி
13. ஓம் ஆட்கொள் வேல் போற்றி
14. ஓம் இனிய வேல் போற்றி
15. ஒம் இரங்கு வேல் போற்றி
16. ஓம் இலை வேல் போற்றி
17. ஓம் இறை வேல் போற்றி
18. ஓம் ஈர்க்கும் வேல் போற்றி
19. ஓம் ஈடிலா வேல் போற்றி
20. ஓம் உக்கிர வேல் போற்றி

21. ஓம் உய்க்கும் வேல் போற்றி
22. ஓம் எழில் வேல் போற்றி
23. ஓம் எளிய வேல் போற்றி
24. ஓம் எரி வேல் போற்றி
25. ஓம் எதிர் வேல் போற்றி
26. ஓம் ஒளிர் வேல் போற்றி
27. ஓம் ஒப்பில் வேல் போற்றி
28. ஓம் ஒடுக்கும் வேல் போற்றி
29. ஓம் ஓங்கார வேல் போற்றி
30. ஓம் கதிர் வேல் போற்றி

31. ஓம் கனக வேல் போற்றி
32. ஓம் கருணை வேல் போற்றி
33. ஓம் கந்தன் வேல் போற்றி
34. ஓம் கற்பக வேல் போற்றி
35. ஓம் கம்பீர வேல் போற்றி
36. ஓம் கூர் வேல் போற்றி
37. ஓம் கூத்தன் வேல் போற்றி
38. ஓம் கொடு வேல் போற்றி
39. ஓம் கொற்ற வேல் போற்றி
40. ஓம் சமர் வேல் போற்றி

41. ஓம் சம்கார வேல் போற்றி
42. ஓம் சக்தி வேல் போற்றி
43. ஓம் சதுர் வேல் போற்றி
44. ஓம் சங்கரன் வேல் போற்றி
45. ஓம் சண்முக வேல் போற்றி
46. ஓம் சமரில் வேல் போற்றி
47. ஓம் சர்வ சக்திவேல் போற்றி
48. ஓம் சின வேல் போற்றி
49. ஓம் சிறைமீட்கும் வேல் போற்றி
50. ஓம் சித்ர வேல் போற்றி

51. ஓம் சீறும் வேல் போற்றி
52. ஓம் சிங்காரன் வேல் போற்றி
53. ஓம் சுரர் வேல் போற்றி
54. ஓம் சுடர் வேல் போற்றி
55. ஓம் சுழல்வேல் போற்றி
56. ஓம் சூர வேல் போற்றி
57. ஒம் ஞான வேல் போற்றி
58. ஓம் ஞானரக்ஷக வேல் போற்றி
59. ஓம் தனி வேல் போற்றி
60. ஓம் தாரை வேல் போற்றி

61. ஓம் திருவேல் போற்றி
62. ஓம் திகழ் வேல் போற்றி
63. ஓம் தீர வேல் போற்றி
64. ஓம் தீதழி வேல் போற்றி
65. ஓம் துணை வேல் போற்றி
66. ஓம் துளைக்கும் வேல் போற்றி
67. ஓம் நல்வேல் போற்றி
68. ஓம் நீள் வேல் போற்றி
69. ஓம் நுண் வேல் போற்றி
70. ஓம் நெடு வேல் போற்றி

71. ஓம் பரு வேல் போற்றி
72. ஓம் பரன் வேல் போற்றி
73. ஓம் படை வேல் போற்றி
74. ஓம் பக்தர் வேல் போற்றி
75. ஓம் புகழ் வேல் போற்றி
76. ஓம் புகல் வேல் போற்றி
77. ஓம் புஷ்ப வேல் போற்றி
78. ஓம் புனித வேல் போற்றி
79. ஓம் புண்ய வேல் போற்றி
80. ஒம் பூஜ்ய வேல் போற்றி

81. ஓம் பெரு வேல் போற்றி
82. ஓம் பிரம்ம வேல் போற்றி
83. ஓம் பொருவேல் போற்றி
84. ஓம் பொறுக்கும் வேல் போற்றி
85. ஓம் மந்திர வேல் போற்றி
86. ஓம் மலநாசக வேல் போற்றி
87. ஓம் முனை வேல் போற்றி
88. ஓம் முரன் வேல் போற்றி
89. ஓம் முருகன் வேல் போற்றி
90. ஓம் முக்தி திரு வேல் போற்றி

91. ஓம் ரத்தின வேல் போற்றி
92. ஓம் ராஜ வேல் போற்றி
93. ஓம் ருத்திர வேல் போற்றி
94. ஓம் ருணமோசன வேல் போற்றி
95. ஓம் வடிவேல் போற்றி
96. ஓம் வஜ்ர வேல் போற்றி
97. ஓம் வல் வேல் போற்றி
98. ஓம் வளர்வேல் போற்றி
99. ஓம் வழிவிடு வேல் போற்றி
100. ஓம் வரமருள் வேல் போற்றி

101. ஓம் விளையாடும் வேல் போற்றி
102. ஓம் வினைபொடி வேல் போற்றி
103. ஓம் வீரவேல் போற்றி
104. ஓம் விசித்திர வேல் போற்றி
105. ஓம் வெல் வேல் போற்றி
106. ஓம் வெற்றி வேல் போற்றி
107. ஓம் ஜய வேல் போற்றி
108. ஓம் ஜகத் ஜோதி வேல் போற்றி…

இதையும் படிக்கலாம் : 1008 முருகன் போற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *