நெல்

மாப்பிள்ளை சம்பா அரிசி பயன்கள்

பாரம்பரிய அரிசி வகைகளை எடுத்து கொண்டோல் அதில் நிறைய ரகங்கள் இருக்கிறது. அதில் ஒன்று மாப்பிள்ளை சம்பா அரிசி. இந்த அரிசி நல்ல சிவப்பு...
பாரம்பரிய நெல் வகைகளும் அதன் பயன்களும்

பாரம்பரிய நெல் வகைகளும் அதன் பயன்களும்

இந்தியாவில் பாரம்பரிய நெல் வகைகள் 200000 மேற்பட்ட இருந்துள்ளதாக அறியப்படுகிறது. பசுமைப் புரட்சியின் விளைவாக பல பாரம்பரிய நெல் ரகங்கள் அழிக்கப்பட்டன. மாப்பிளை சம்பா...