அஷ்டலக்ஷ்மி 108 போற்றி

வாழ்வில் அனைத்து விதமான நலனும் பெற அஷ்ட லக்ஷ்மிகளின் அருள் வேண்டும்.

அஷ்டலக்ஷ்மி 108 போற்றி

ஓம் அஷ்டலக்ஷ்மியே போற்றி
ஓம் அதிர்ஷ்டலக்ஷ்மியே போற்றி
ஓம் அன்னலக்ஷ்மியே போற்றி
ஓம் அபயலக்ஷ்மியே போற்றி
ஓம் அலங்காரலக்ஷ்மியே போற்றி
ஓம் அஸ்வாரூடலக்ஷ்மியே போற்றி
ஓம் அஷ்டபுஜலக்ஷ்மியே போற்றி
ஓம் அஷ்டாதசபுஜலக்ஷ்மியே போற்றி
ஓம் அம்ருதலக்ஷ்மியே போற்றி
ஓம் அனந்தலக்ஷ்மியே போற்றி

ஓம் ஆதிலக்ஷ்மியே போற்றி
ஓம் ஆனந்தலக்ஷ்மியே போற்றி
ஓம் இஷ்டலக்ஷ்மியே போற்றி
ஓம் இந்திரலக்ஷ்மியே போற்றி
ஓம் ஐஸ்வர்யலக்ஷ்மியே போற்றி
ஓம் ஓங்கார லக்ஷ்மியே போற்றி
ஓம் கஜலக்ஷ்மியே போற்றி
ஓம் கனகலக்ஷ்மியே போற்றி
ஓம் கற்பகலக்ஷ்மியே போற்றி
ஓம் கனகாபிஷேக லக்ஷ்மியே போற்றி

ஓம் கன்யாலக்ஷ்மியே போற்றி
ஓம் காருண்யலக்ஷ்மியே போற்றி
ஓம் கிருபாலக்ஷ்மியே போற்றி
ஓம் கீர்த்திலக்ஷ்மியே போற்றி
ஓம் கோ லக்ஷ்மியே போற்றி
ஓம் கோலாபுரி லக்ஷ்மியே போற்றி
ஓம் சத்ய லக்ஷ்மியே போற்றி
ஓம் சர்வ லக்ஷ்மியே போற்றி
ஓம் சம்பத்ஸ்வரூபியே போற்றி
ஓம் சந்தானலக்ஷ்மியே போற்றி

ஓம் சாந்தலக்ஷ்மியே போற்றி
ஓம் சாகரோத்பவ லக்ஷ்மியே போற்றி
ஓம் சித்த லக்ஷ்மியே போற்றி
ஓம் சிவானந்த லக்ஷ்மியே போற்றி
ஓம் சுபலக்ஷ்மியே போற்றி
ஓம் சுந்தர லக்ஷ்மியே போற்றி
ஓம் சுவர்ண லக்ஷ்மியே போற்றி
ஓம் சுஸ்மித லக்ஷ்மியே போற்றி
ஓம் சுகாசன லக்ஷ்மியே போற்றி
ஓம் செளபாக்ய லக்ஷ்மியே போற்றி

ஓம் ஸ்தித லக்ஷ்மியே போற்றி
ஓம் ஸெளந்தர்ய லக்ஷ்மியே போற்றி
ஓம் சுவர்க்க லக்ஷ்மியே போற்றி
ஓம் ஸைன்ய லக்ஷ்மியே போற்றி
ஓம் ஜய லக்ஷ்மியே போற்றி
ஓம் ஜகல்லக்ஷ்மியே போற்றி
ஓம் ஜோதி லக்ஷ்மியே போற்றி
ஓம் ஜேஷ்ட சோதரியே போற்றி
ஓம் ஷட்புஜ லக்ஷ்மியே போற்றி
ஓம் ஷோடச லக்ஷ்மியே போற்றி

ஓம் தன லக்ஷ்மியே போற்றி
ஓம் தனத லக்ஷ்மியே போற்றி
ஓம் தயா லக்ஷ்மியே போற்றி
ஓம் தான்ய லக்ஷ்மியே போற்றி
ஓம் த்ரிகுண லக்ஷ்மியே போற்றி
ஓம் த்வார லக்ஷ்மியே போற்றி
ஓம் த்விபுஜ லக்ஷ்மியே போற்றி
ஓம் த்விபுஜ வீரலக்ஷ்மியே போற்றி
ஓம் திவ்ய லக்ஷ்மியே போற்றி
ஓம் தீபலக்ஷ்மியே போற்றி

ஓம் தீரலக்ஷ்மியே போற்றி
ஓம் தைர்ய லக்ஷ்மியே போற்றி
ஓம் துளசி லக்ஷ்மியே போற்றி
ஓம் துக்க நிவாரணியே போற்றி
ஓம் நாகலக்ஷ்மியே போற்றி
ஓம் நித்திய லக்ஷ்மியே போற்றி
ஓம் பால லக்ஷ்மியே போற்றி
ஓம் பங்கஜ லக்ஷ்மியே போற்றி
ஓம் பாக்ய லக்ஷ்மியே போற்றி
ஓம் பிரம்மசோதரியே போற்றி

ஓம் பிரசன்ன லக்ஷ்மியே போற்றி
ஓம் பிரகாச லக்ஷ்மியே போற்றி
ஓம் பில்வ லக்ஷ்மியே போற்றி
ஓம் பூலக்ஷ்மியே போற்றி
ஓம் புவன லக்ஷ்மியே போற்றி
ஓம் பூஜ்ய லக்ஷ்மியே போற்றி
ஓம் பூர்ண லக்ஷ்மியே போற்றி
ஓம் போக லக்ஷ்மியே போற்றி
ஓம் மகாலக்ஷ்மியே போற்றி
ஓம் மாயாலக்ஷ்மியே போற்றி

ஓம் மோக்ஷலக்ஷ்மியே போற்றி
ஓம் மோஹனலக்ஷ்மியே போற்றி
ஓம் யக்ஞலக்ஷ்மியே போற்றி
ஓம் யந்திரலக்ஷ்மியே போற்றி
ஓம் யோகலக்ஷ்மியே போற்றி
ஓம் யெளவன லக்ஷ்மியே போற்றி
ஓம் ராஜலக்ஷ்மியே போற்றி
ஓம் ராஜ்யலக்ஷ்மியே போற்றி
ஓம் ரம்யலக்ஷ்மியே போற்றி
ஓம் ரூபலக்ஷ்மியே போற்றி

ஓம் லக்ஷ்மியே போற்றி
ஓம் லங்காதகனியே போற்றி
ஓம் வரலக்ஷ்மியே போற்றி
ஓம் வரதலக்ஷ்மியே போற்றி
ஓம் விஷ்ணுலக்ஷ்மியே போற்றி
ஓம் விஜயலக்ஷ்மியே போற்றி
ஓம் விஸ்வலக்ஷ்மியே போற்றி
ஓம் வித்யாலக்ஷ்மியே போற்றி
ஓம் வீரலக்ஷ்மியே போற்றி
ஓம் வீர்யலக்ஷ்மியே போற்றி

ஓம் ஞானலக்ஷ்மியே போற்றி
ஓம் ஹம்ஸவாகினியே போற்றி
ஓம் ஹ்ருதயலக்ஷ்மியே போற்றி
ஓம் ஹிரண்ய லக்ஷ்மியே போற்றி
ஓம் ஸ்ரீ லக்ஷ்மியே போற்றி
ஓம் ஸ்ரீ சக்ர லக்ஷ்மியே போற்றி
ஓம் சூக்த லக்ஷ்மியே போற்றி
ஓம் ஸ்ரீப்ரதனாலக்ஷ்மியே போற்றி

இதையும் படிக்கலாம் : ஸ்ரீ அஷ்டலட்சுமி ஸ்லோகம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *