கிருஷ்ணர் பஜனை பாடல்கள்

கோபாலா கோபாலா கோகுல நந்தன கோபாலா!
நந்த முகுந்தா கோபாலா நவநீத சோரா கோபாலா!

வேணு விலோலா கோபாலா விஜய கோபாலா கோபாலா!
ராதா கிருஷ்ணா கோபாலா ரமணீய வேஷா கோபாலா!

காளிய மர்த்தன கோபாலா கௌஸ்துப பூஷண கோபாலா!
முரளீ லோலா கோபாலா முகுந்தப் பிரியா கோபாலா!

ராதா ரமணா கோபாலா ராஜீவ நேத்ரா கோபாலா!
யசோதா பாலா கோபாலா யதுகுல திலகா கோபாலா!

நளின விலோசன கோபாலா கோமள வசனா கோபாலா!
புராண புருஷா கோபாலா புண்ய ஸ்லோகா கோபாலா!

கனகாம் பரதா கோபாலா கருணா மூர்த்தே கோபாலா!
கஞ்ச விலோசன கோபாலா கஸ்தூரி திலகா கோபாலா !

வனமாலி ராதா ரமண கிரிதாரி கோவிந்த
வனமாலி ராதா ரமண கிரிதாரி கோவிந்த
நீல மெகா சுந்தரா நாராயண கோபாலா
பக்த ஹ்ருதய மண்தாரா பானு கோடி சுந்தரா
நந்த நந்த கோப பிருந்த நாராயண கோபாலா

இதையும் படிக்கலாம் : ஸ்ரீ கிருஷ்ண கவசம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *