குமாரஸ்தவம் பாடல் வரிகள்..!

ஓம் ஷண்முக பதயே நமோ நமஹ:
ஓம் ஷண்மத பதயே நமோ நமஹ:
ஓம் ஷட்க்ரீவ பதயே நமோ நமஹ:
ஓம் ஷட்க்ரீட பதயே நமோ நமஹ:
ஓம் ஷட்கோண பதயே நமோ நமஹ:
ஓம் ஷட்கோஷ பதயே நமோ நமஹ:
ஓம் நவநிதி பதயே நமோ நமஹ:
ஓம் சுபநிதி பதயே நமோ நமஹ:
ஓம் நரபதி பதயே நமோ நமஹ:
ஓம் ஸுரபதி பதயே நமோ நமஹ:

ஓம் நடச்சிவ பதயே நமோ நமஹ:
ஓம் ஷடக்ஷர பதயே நமோ நமஹ:
ஓம் கவிராஜ பதயே நமோ நமஹ:
ஓம் தபராஜ பதயே நமோ நமஹ:
ஓம் இகபர பதயே நமோ நமஹ:
ஓம் புகழ்முனி பதயே நமோ நமஹ:
ஓம் ஜயஜய பதயே நமோ நமஹ:
ஓம் நயநய பதயே நமோ நமஹ:
ஓம் மஞ்சுள பதயே நமோ நமஹ:
ஓம் குஞ்சரீ பதயே நமோ நமஹ:

ஓம் வல்லீ பதயே நமோ நமஹ:
ஓம் மல்ல பதயே நமோ நமஹ:
ஓம் அஸ்த்ர பதயே நமோ நமஹ:
ஓம் சஸ்த்ர பதயே நமோ நமஹ:
ஓம் ஷஷ்டி பதயே நமோ நமஹ:
ஓம் இஷ்டி பதயே நமோ நமஹ:
ஓம் அபேத பதயே நமோ நமஹ:
ஓம் ஸுபோத பதயே நமோ நமஹ:
ஓம் வியூஹ பதயே நமோ நமஹ:
ஓம் மயூர பதயே நமோ நமஹ:

ஓம் பூத பதயே நமோ நமஹ:
ஓம் வேத பதயே நமோ நமஹ:
ஓம் புராண பதயே நமோ நமஹ:
ஓம் ப்ராண பதயே நமோ நமஹ:
ஓம் பக்த பதயே நமோ நமஹ:
ஓம் முக்த பதயே நமோ நமஹ:
ஓம் அகார பதயே நமோ நமஹ:
ஓம் உகார பதயே நமோ நமஹ:
ஓம் மகார பதயே நமோ நமஹ:
ஓம் விகாச பதயே நமோ நமஹ:
ஓம் ஆதி பதயே நமோ நமஹ:
ஓம் பூதி பதயே நமோ நமஹ:
ஓம் அமார பதயே நமோ நமஹ:
ஓம் குமார பதயே நமோ நமஹ:

இதையும் படிக்கலாம் : கற்பனை என்றாலும் பாடல் வரிகள்..!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *