சுகப்பிரசவம் பெற மாத்ருபூதேஸ்வர ஸ்துதி

சுகப்பிரசவம் பெற மாத்ருபூதேஸ்வர ஸ்துதி

மாத்ரு பூதேஸ்வரோ தேவோ பக்தாநாம் இஷ்ட தாயக |
ஸுகந்த குந்தளா நாத ஸுக ப்ரஸவம்ருச்சந்து: ||

ஹே சங்கர ஸ்மரஹர ப்ரமதாதிநாத
மன்நாத ஸாம்ப சசிசூட ஹர த்ரிசூலின் |
சம்போ ஸுக ப்ரஸவக்ருத் பவமே தயாளோ
ஸ்ரீ மாத்ருபூத சிவ பாலயமாம் நமஸ்தே ||

இதையும் படிக்கலாம் : குழந்தை பேறு அருளும் கர்ப்பரட்சாம்பிகை மந்திரம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *