ராகு பகவான் 108 போற்றி

ராகு பகவானுக்கு உகந்த இந்த 108 போற்றியை தினமும் சொல்லி வந்தால் ராகு பகவான் அருள் கிடைக்கும்.

ராகு பகவான் 108 போற்றி

ஓம் அமிர்தம் அருந்திய அரவே போற்றி

ஓம் அரக்கன் தலை கொண்டாய் போற்றி

ஓம் அரச பதம் அருள்வாய் போற்றி

ஓம் அருகம் புல்லை உவப்பாய் போற்றி

ஓம் அறிதற் கரிய பொருளே போற்றி

ஓம் அன்பரைக் காக்கும் அருளே போற்றி

ஓம் ஆட்டு வாகனம் அமர்ந்தாய் போற்றி

ஓம் இடப ராசியில் இனிப்பாய் போற்றி

ஓம் இராகுவே போற்றி

ஓம் இராகு காலம் நின்றாய் போற்றி

 

ஓம் ஈசன் அடியார்க்கு இனியாய் போற்றி

ஓம் உதவும் உள்ளம் கொண்டாய் போற்றி

ஓம் உளுந்து சோறு உகந்தாய் போற்றி

ஓம் எதிர்பாராச் செல்வம் ஈவாய் போற்றி

ஓம் ஏற்றம் அளித்து மகிழ்வாய் போற்றி

ஓம் கங்கை நீராடல் உகப்பாய் போற்றி

ஓம் கேடயம் உடையாய் போற்றி

ஓம் கதிரோன் வழியை மேவுவாய் போற்றி

ஓம் கடகம் உகந்த கனலே போற்றி

ஓம் கடுகுத் தூபம் களிப்பாய் போற்றி

 

ஓம் கருமையின் உருவே போற்றி

ஓம் கரிய ஆடை உகந்தாய் போற்றி

ஓம் கரிய பாம்பின் தலையில் போற்றி

ஓம் கருங்கல் தன்னில் களிப்பாய் போற்றி

ஓம் கருணை உடையாய் போற்றி

ஓம் கருநிறக் கொடி உடையாய் போற்றி

ஓம் கலையின் வடிவே போற்றி

ஓம் கவந்த உருவினாய் போற்றி

ஓம் கன்னி ராசியில் களிப்பாய் போற்றி

ஓம் காசிபன் மகனே போற்றி

 

ஓம் காமதேனுவாய் வழங்குவாய் போற்றி

ஓம் காளத்தி உகந்த கடவுளே போற்றி

ஓம் கேதுவின் துணைவா போற்றி

ஓம் கைப்பு உணவில் களிப்பாய் போற்றி

ஓம் கொற்றவை ஆணை முடிப்பாய் போற்றி

ஓம் கோணத்தில் நின்று கொடுப்பாய் போற்றி

ஓம் கோமேதகம் அணிவாய் போற்றி

ஓம் கோளின் கொடுமை தவிர்ப்பாய் போற்றி

ஓம் சந்திரன் பகையே போற்றி

ஓம் சனியின் நண்பனே போற்றி

 

ஓம் சனிபோல் பலனைத் தருவாய் போற்றி

ஓம் சனி போல் முதன்மை உறுவோய் போற்றி

ஓம் சிம்மிகைச் செல்வா போற்றி

ஓம் சிவநேசனே போற்றி

ஓம் சூரனே போற்றி

ஓம் சூலப் படையாய் போற்றி

ஓம் செல்வம் அளிப்பாய் போற்றி

ஓம் தன்வசம் ஆக்கும் தன்மையோய் போற்றி

ஓம் தானவா போற்றி

ஓம் திசைஎலாம் ஆள்வாய் போற்றி

 

ஓம் தீநெறி மாற்றுவாய் போற்றி

ஓம் தீம்பால் ஆட்டு உகந்தாய் போற்றி

ஓம் தீமை தவிர்ப்பாய் போற்றி

ஓம் துன்பம் துடைப்பாய் போற்றி

ஓம் தூயவர்க்கு அருள்வாய் போற்றி

ஓம் தெய்வ நலம் பெற்ற தீரா போற்றி

ஓம் தென்மேற்குத் திசை நோக்கி நின்றாய் போற்றி

ஓம் தேறற் கரியாய் போற்றி

ஓம் தேவனே போற்றி

ஓம் தொன்மை நிழலோய் போற்றி

 

ஓம் நாக உடல் கொண்டாய் போற்றி

ஓம் நாகேஷ் சுரத்து நம்பா போற்றி

ஓம் நிழலாய் இருந்து நிகழ்த்துவாய் போற்றி

ஓம் நினைத்த தெல்லாம் கொடுப்பாய் போற்றி

ஓம் பகைத்தோரை அழிப்பாய் போற்றி

ஓம் பணிந்தார் பாவம் துடைப்பாய் போற்றி

ஓம் பதினாறு பொருளும் படைப்பாய் போற்றி

ஓம் பதினெண் திங்கள் தங்குவாய் போற்றி

ஓம் பாதி உடம்பின் பகவ போற்றி

ஓம் பாம்பின் தலைவனே போற்றி

 

ஓம் பார்வையில் நன்மை படைப்போய் போற்றி

ஓம் பித்த நாடியில் பேசுவாய் போற்றி

ஓம் பிள்ளைப்பேறு அளிப்பாய் போற்றி

ஓம் பிறப்பைத் தருபவனே போற்றி

ஓம் பிறர்வயம் ஆகும் பெரியோய் போற்றி

ஓம் பீடுடைக் கோளே போற்றி

ஓம் புளிப்புச் சுவையில் களிப்பாய் போற்றி

ஓம் பெருநலம் அருள்வாய் போற்றி

ஓம் பேருடல் உடையவனே போற்றி

ஓம் பைய நடக்கும் பரம போற்றி

 

ஓம் போட்டியில் வெற்றி புணர்ப்போய் போற்றி

ஓம் மந்தாரை மலர் மகிழ்ந்தாய் போற்றி

ஓம் மகர வீட்டில் மகிழ்வாய் போற்றி

ஓம் மாற்றுப்போக்கு உடையாய் போற்றி

ஓம் முதலில் புகழைத் தருவாய் போற்றி

ஓம் முடிசூடி மகிழ்வாய் போற்றி

ஓம் முடியாத எல்லாம் முடிப்பாய் போற்றி

ஓம் முனை முகத்தினாய் போற்றி

ஓம் முனை முகத்து வெற்றி தருவாய் போற்றி

ஓம் மேடராசியில் பிறந்தாய் போற்றி

 

ஓம் வணங்கத் தக்கவா போற்றி

ஓம் வரம்பல தருவாய் போற்றி

ஓம் வரம்தரு கையாய் போற்றி

ஓம் வலிய அங்கத்தினாய் போற்றி

ஓம் வலிமை உடையவா போற்றி

ஓம் வானோர் குழுவில் வைகுவாய் போற்றி

ஓம் விடத்தி முகத்தினாய் போற்றி

ஓம் விரிகதிர் விழுங்குவாய் போற்றி

ஓம் வீட்டில் வளமை வழங்குவாய் போற்றி

ஓம் வீரனே போற்றி

 

ஓம் வீறுடையோனே போற்றி

ஓம் வீரம் விவேகம் உடையாய் போற்றி

ஓம் வெற்றி உடையாய் போற்றி

ஓம் வெற்றி தருவாய் போற்றி

ஓம் வேண்டுவ அருள்வாய் போற்றி

ஓம் வேதம் அறிந்தவா போற்றி

ஓம் வேதநாயகர் அருள் பெற்றாய் போற்றி

ஓம் வேதம் உணர்ந்த தேவே போற்றி போற்றி….

இதையும் படிக்கலாம் : 108 நவகிரக போற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *