ஸ்ரீ வெங்கடேஷ்வர‌ ஸ்தோத்திரம்..!

கமலாகுச சூசுக கும்கமதோ
னியதாருணி தாதுல னீலதனோ
கமலாயத லோசன லோகபதே
விஜயீபவ வேம்கட ஸைலபதே

ஸசதுர்முக ஷண்முக பம்சமுகே
ப்ரமுகா கிலதைவத மௌளிமணே
ஸ‌ரணாகத வத்ஸல ஸாரனிதே
பரிபாலய மாம் வ்றுஷ ஸைலபதே

அதிவேலதயா தவ துர்விஷஹை
ரனு வேலக்றுதை ரபராதஸதைஃ
பரிதம் த்வரிதம் வ்றுஷ ஸைலபதே
பரயா க்றுபயா பரிபாஹி ஹரே

அதி வேம்கட ஸைல முதாரமதே-
ர்ஜனதாபி மதாதிக தானரதாத்
பரதேவதயா கதிதானிகமைஃ
கமலாதயிதான்ன பரம்கலயே

கல வேணுர வாவஸ கோபவதூ
ஸத கோடி வ்றுதாத்ஸ்மர கோடி ஸமாத்
ப்ரதி பல்லவிகாபி மதாத்-ஸுகதாத்
வஸுதேவ ஸுதான்ன பரம்கலயே

அபிராம குணாகர தாஸரதே
ஜகதேக தனுர்தர தீரமதே
ரகுனாயக ராம ரமேஸ விபோ
வரதோ பவ தேவ தயா ஜலதே

அவனீ தனயா கமனீய கரம்
ரஜனீகர சாரு முகாம்புருஹம்
ரஜனீசர ராஜத மோமி ஹிரம்
மஹனீய மஹம் ரகுராமமயே

ஸுமுகம் ஸுஹ்றுதம் ஸுலபம் ஸுகதம்
ஸ்வனுஜம் ச ஸுகாயம மோகஸரம்
அபஹாய ரகூத்வய மன்யமஹம்
ன கதம்சன கம்சன ஜாதுபஜே

வினா வேம்கடேஸம் ன னாதோ ன னாதஃ
ஸதா வேம்கடேஸம் ஸ்மராமி ஸ்மராமி
ஹரே வேம்கடேஸ ப்ரஸீத ப்ரஸீத
ப்ரியம் வேம்கடெஸ ப்ரயச்ச ப்ரயச்ச

அஹம் தூரதஸ்தே பதாம் போஜயுக்ம
ப்ரணாமேச்சயா கத்ய ஸேவாம் கரோமி
ஸக்றுத்ஸேவயா னித்ய ஸேவாபலம் த்வம்
ப்ரயச்ச பயச்ச ப்ரபோ வேம்கடேஸ

அஜ்ஞானினா மயா தோஷா ன ஸேஷான்விஹிதான் ஹரே
க்ஷமஸ்வ த்வம் க்ஷமஸ்வ த்வம் ஸேஷஸைல ஸிகாமணே

இதையும் படிக்கலாம் : வெங்கடேச சுப்ரபாதம் பாடல் வரிகள்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *