திருப்புகழ் 111 – 221

திருப்புகழ் 111 – 221

திருப்புகழ் 111 – அறமிலா நிலை (பழநி)
திருப்புகழ் 112 – ஆதாளிகள் புரி (பழநி)
திருப்புகழ் 113 – ஆலகாலம் என (பழநி)
திருப்புகழ் 114 – ஆறுமுகம் ஆறுமுகம் (பழநி)
திருப்புகழ் 115 – இத் தாரணிக்குள் (பழநி)
திருப்புகழ் 116 – இரவி என (பழநி)
திருப்புகழ் 117 – இருகனக மாமேரு (பழநி)
திருப்புகழ் 118 – இரு செப்பென (பழநி)
திருப்புகழ் 119 – இலகிய களப (பழநி)
திருப்புகழ் 120 – இலகுகனி மிஞ்சு (பழநி)
திருப்புகழ் 121 – உயிர்க் கூடு (பழநி)
திருப்புகழ் 122 – உலகபசு பாச (பழநி)
திருப்புகழ் 123 – ஒருபொழுதும் இருசரண (பழநி)
திருப்புகழ் 124 – ஒருவரை ஒருவர் (பழநி)
திருப்புகழ் 125 – ஓடி ஓடி (பழநி)
திருப்புகழ் 126 – கடலைச் சிறை (பழநி)
திருப்புகழ் 127 – கடலை பொரியவரை (பழநி)
திருப்புகழ் 128 – கதியை விலக்கு (பழநி)
திருப்புகழ் 129 – கரிய பெரிய (பழநி)
திருப்புகழ் 130 – கரிய மேகமதோ (பழநி)
திருப்புகழ் 131 – கரியிணை கோடென (பழநி)
திருப்புகழ் 132 – கருகி அகன்று (பழநி)
திருப்புகழ் 133 – கருப்புவிலில் (பழநி)
திருப்புகழ் 134 – கருவின் உருவாகி (பழநி)
திருப்புகழ் 135 – கலக வாள்விழி (பழநி)
திருப்புகழ் 136 – கலகக் கயல்விழி (பழநி)
திருப்புகழ் 137 – கலவியி லிச்சி (பழநி)
திருப்புகழ் 138 – கலை கொடு (பழநி)
திருப்புகழ் 139 – களப முலையை (பழநி)
திருப்புகழ் 140 – கறுத்த குழலணி (பழநி)
திருப்புகழ் 141 – கனக கும்பம் (பழநி)
திருப்புகழ் 142 – கனத்திறுகி (பழநி)
திருப்புகழ் 143 – கனமாய் எழுந்து (பழநி)
திருப்புகழ் 144 – கார் அணிந்த (பழநி)
திருப்புகழ் 145 – குரம்பை மலசலம் (பழநி)
திருப்புகழ் 146 – குருதி மலசலம் (பழநி)
திருப்புகழ் 147 – குழல் அடவி (பழநி)
திருப்புகழ் 148 – குழல்கள் சரிய (பழநி)
திருப்புகழ் 149 – குறித்தமணி (பழநி)
திருப்புகழ் 150 – குன்றுங் குன்றும் (பழநி)
திருப்புகழ் 151 – கொந்துத் தரு (பழநி)
திருப்புகழ் 152 – கோல குங்கும (பழநி)
திருப்புகழ் 153 – கோல மதிவதனம் (பழநி)
திருப்புகழ் 154 – சகடத்திற் குழை (பழநி)
திருப்புகழ் 155 – சிந்துர கூரம (பழநி)
திருப்புகழ் 156 – சிவனார் மனங்குளிர (பழநி)
திருப்புகழ் 157 – சிறு பறையும் (பழநி)
திருப்புகழ் 158 – சீ உதிரம் எங்கும் (பழநி)
திருப்புகழ் 159 – சீறல் அசடன் (பழநி)
திருப்புகழ் 160 – சுருதி முடி மோனம் (பழநி)
திருப்புகழ் 161 – சுருளளக பார (பழநி)
திருப்புகழ் 162 – ஞானங்கொள் (பழநி)
திருப்புகழ் 163 – தகர நறுமலர் (பழநி)
திருப்புகழ் 164 – தகைமைத் தனியில் (பழநி)
திருப்புகழ் 165 – தமரும் அமரும் (பழநி)
திருப்புகழ் 166 – தலைவலி மருத்தீடு (பழநி)
திருப்புகழ் 167 – திடமிலி சற்குணமிலி (பழநி)
திருப்புகழ் 168 – திமிர உததி (பழநி)
திருப்புகழ் 169 – தோகைமயிலே கமல (பழநி)
திருப்புகழ் 170 – நாத விந்து (பழநி)
திருப்புகழ் 171 – நிகமம் எனில் (பழநி)
திருப்புகழ் 172 – நெற்றி வெயர்த்துளி (பழநி)
திருப்புகழ் 173 – பகர்தற்கு அரிதான (பழநி)
திருப்புகழ் 174 – பஞ்ச பாதகன் (பழநி)
திருப்புகழ் 175 – பாரியான கொடை (பழநி)
திருப்புகழ் 176 – புடவிக்கு அணி (பழநி)
திருப்புகழ் 177 – புடைசெப் பென (பழநி)
திருப்புகழ் 178 – பெரியதோர் கரி (பழநி)
திருப்புகழ் 179 – போதகம் தரு (பழநி)
திருப்புகழ் 180 – மந்தரமதெனவே (பழநி)
திருப்புகழ் 181 – மருமலரினன் (பழநி)
திருப்புகழ் 182 – மனக்கவலை ஏதும் (பழநி)
திருப்புகழ் 183 – மலரணி கொண்டை (பழநி)
திருப்புகழ் 184 – முகிலளகத்தில் (பழநி)
திருப்புகழ் 185 – முகை முளரி (பழநி)
திருப்புகழ் 186 – முதிரவுழையை (பழநி)
திருப்புகழ் 187 – முத்துக்கு (பழநி)
திருப்புகழ் 188 – மூலம் கிளர் ஓர் (பழநி)
திருப்புகழ் 189 – மூல மந்திரம் (பழநி)
திருப்புகழ் 190 – முருகுசெறி குழலவிழ (பழநி)
திருப்புகழ் 191 – முருகு செறிகுழல் முகில் (பழநி)
திருப்புகழ் 192 – வசனமிக ஏற்றி (பழநி)
திருப்புகழ் 193 – வஞ்சனை மிஞ்சி (பழநி)
திருப்புகழ் 194 – வரதா மணி நீ (பழநி)
திருப்புகழ் 195 – வனிதை உடல் (பழநி)
திருப்புகழ் 196 – வாதம் பித்தம் (பழநி)
திருப்புகழ் 197 – வாரணந் தனை (பழநி)
திருப்புகழ் 198 – விதம் இசைந்து (பழநி)
திருப்புகழ் 199 – விரை மருவு (பழநி)
திருப்புகழ் 200 – வேய் இசைந்து (பழநி)
திருப்புகழ் 201 – அவாமருவு (சுவாமிமலை)
திருப்புகழ் 202 – ஆனனம் உகந்து (சுவாமிமலை)
திருப்புகழ் 203 – ஆனாத பிருதி (சுவாமிமலை)
திருப்புகழ் 204 – இராவினிருள் போலும் (சுவாமிமலை)
திருப்புகழ் 205 – இருவினை புனைந்து (சுவாமிமலை)
திருப்புகழ் 206 – எந்தத் திகையினும் (சுவாமிமலை)
திருப்புகழ் 207 – ஒருவரையும் ஒருவர் (சுவாமிமலை)
திருப்புகழ் 208 – கடாவினிடை (சுவாமிமலை)
திருப்புகழ் 209 – கடிமா மலர்க்குள் (சுவாமிமலை)
திருப்புகழ் 210 – கதிரவனெ ழுந்து (சுவாமிமலை)
திருப்புகழ் 211 – கறை படும் உடம்பு (சுவாமிமலை)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *