திருப்புகழ் 222 – 332..!

திருப்புகழ் 222 – 332

திருப்புகழ் 222 – நாசர்தங் கடை (சுவாமிமலை)
திருப்புகழ் 223 – நாவேறு பா மணத்த (சுவாமிமலை)
திருப்புகழ் 224 – நிலவினிலே (சுவாமிமலை)
திருப்புகழ் 225 – நிறைமதி முகமெனும் (சுவாமிமலை)
திருப்புகழ் 226 – பரவரிதாகி (சுவாமிமலை)
திருப்புகழ் 227 – பலகாதல் பெற்றிட (சுவாமிமலை)
திருப்புகழ் 228 – பாதி மதிநதி (சுவாமிமலை)
திருப்புகழ் 229 – மகர கேதனத்தன் (சுவாமிமலை)
திருப்புகழ் 230 – மருவே செறித்த (சுவாமிமலை)
திருப்புகழ் 231 – முறுகு காள (சுவாமிமலை)
திருப்புகழ் 232 – வாதமொடு சூலை (சுவாமிமலை)
திருப்புகழ் 233 – வாரம் உற்ற (சுவாமிமலை)
திருப்புகழ் 234 – வார்குழலை (சுவாமிமலை)
திருப்புகழ் 235 – வார்குழல் விரித்து (சுவாமிமலை)
திருப்புகழ் 236 – விடமும் வடிவேலும் (சுவாமிமலை)
திருப்புகழ் 237 – விரித்த பைங்குழல் (சுவாமிமலை)
திருப்புகழ் 238 – விழியால் மருட்டி (சுவாமிமலை)
திருப்புகழ் 239 – அமைவுற்று அடைய (திருத்தணிகை)
திருப்புகழ் 240 – அரகர சிவன் அரி (திருத்தணிகை)
திருப்புகழ் 241 – அருக்கி மெத்தென (திருத்தணிகை)
திருப்புகழ் 242 – இருப்பவல் திருப்புகழ் (திருத்தணிகை)
திருப்புகழ் 243 – இருமலு ரோக (திருத்தணிகை)
திருப்புகழ் 244 – உடலி னூடு (திருத்தணிகை)
திருப்புகழ் 245 – உடையவர்கள் ஏவர் (திருத்தணிகை)
திருப்புகழ் 246 – உய்யஞானத்து நெறி (திருத்தணிகை)
திருப்புகழ் 247 – எத்தனை கலாதி (திருத்தணிகை)
திருப்புகழ் 248 – எலுப்பு நாடிகள் (திருத்தணிகை)
திருப்புகழ் 249 – எனக்கென யாவும் (திருத்தணிகை)
திருப்புகழ் 250 – எனை அடைந்த (திருத்தணிகை)
திருப்புகழ் 251 – ஏது புத்தி (திருத்தணிகை)
திருப்புகழ் 252 – ஓலை இட்ட (திருத்தணிகை)
திருப்புகழ் 253 – கச்சணி இளமுலை (திருத்தணிகை)
திருப்புகழ் 254 – கடற்செகத் தடக்கி (திருத்தணிகை)
திருப்புகழ் 255 – கரிக்குழல் விரித்தும் (திருத்தணிகை)
திருப்புகழ் 256 – கலை மடவார்தம் (திருத்தணிகை)
திருப்புகழ் 257 – கவடுற்ற சித்தர் (திருத்தணிகை)
திருப்புகழ் 258 – கனத்த அற (திருத்தணிகை)
திருப்புகழ் 259 – கனைத்து அதிர்க்கும் (திருத்தணிகை)
திருப்புகழ் 260 – கிரி உலாவிய (திருத்தணிகை)
திருப்புகழ் 261 – கிறி மொழி (திருத்தணிகை)
திருப்புகழ் 262 – குயில் ஒன்று (திருத்தணிகை)
திருப்புகழ் 263 – குருவி என (திருத்தணிகை)
திருப்புகழ் 264 – குலைத்து மயிர் (திருத்தணிகை)
திருப்புகழ் 265 – குவளைக் கணை (திருத்தணிகை)
திருப்புகழ் 266 – கூந்தல் அவிழ்த்து (திருத்தணிகை)
திருப்புகழ் 267 – கூர்வேல் பழித்த (திருத்தணிகை)
திருப்புகழ் 268 – கொந்துவார் குரவடி (திருத்தணிகை)
திருப்புகழ் 269 – சினத்தவர் முடிக்கும் (திருத்தணிகை)
திருப்புகழ் 270 – சினத் திலத் தினை (திருத்தணிகை)
திருப்புகழ் 271 – சொரியும் முகிலை (திருத்தணிகை)
திருப்புகழ் 272 – தாக்கு அமருக்கு (திருத்தணிகை)
திருப்புகழ் 273 – திருட்டு நாரிகள் (திருத்தணிகை)
திருப்புகழ் 274 – துப் பார் அப்பு (திருத்தணிகை)
திருப்புகழ் 275 – தொக்கறாக் குடில் (திருத்தணிகை)
திருப்புகழ் 276 – தொடத்துளக்கிகள் (திருத்தணிகை)
திருப்புகழ் 277 – நிலையாத சமுத்திர (திருத்தணிகை)
திருப்புகழ் 278 – நினைத்தது எத்தனை (திருத்தணிகை)
திருப்புகழ் 279 – பகல் இராவினும் (திருத்தணிகை)
திருப்புகழ் 280 – பருத்தபற் சிரத்தினை (திருத்தணிகை)
திருப்புகழ் 281 – பழமை செப்பிய (திருத்தணிகை)
திருப்புகழ் 282 – புருவ நெறித்து (திருத்தணிகை)
திருப்புகழ் 283 – பூசலிட்டு (திருத்தணிகை)
திருப்புகழ் 284 – பெருக்க உபாயம் (திருத்தணிகை)
திருப்புகழ் 285 – பொரியப் பொரிய (திருத்தணிகை)
திருப்புகழ் 286 – பொருவிக் கந்தொடு (திருத்தணிகை)
திருப்புகழ் 287 – பொற்குடம் ஒத்த (திருத்தணிகை)
திருப்புகழ் 288 – பொற் பதத்தினை (திருத்தணிகை)
திருப்புகழ் 289 – மருக்குல மேவும் (திருத்தணிகை)
திருப்புகழ் 290 – மலை முலைச்சியர் (திருத்தணிகை)
திருப்புகழ் 291 – முகத்தை மினுக்கி (திருத்தணிகை)
திருப்புகழ் 292 – முகிலும் இரவியும் (திருத்தணிகை)
திருப்புகழ் 293 – முடித்த குழலினர் (திருத்தணிகை)
திருப்புகழ் 294 – முத்துத் தெறிக்க (திருத்தணிகை)
திருப்புகழ் 295 – முலைபுளகம் எழ (திருத்தணிகை
திருப்புகழ் 296 – மொகுமொகு என (திருத்தணிகை)
திருப்புகழ் 297 – வங்கம் பெறு (திருத்தணிகை)
திருப்புகழ் 298 – வட்ட வாள் தன (திருத்தணிகை)
திருப்புகழ் 299 – வரிக் கலையின் (திருத்தணிகை)
திருப்புகழ் 300 – வார் உற்று எழும் (திருத்தணிகை)
திருப்புகழ் 301 – வினைக்கு இனமாகும் (திருத்தணிகை)
திருப்புகழ் 302 – வெற்றி செயவுற்ற (திருத்தணிகை)
திருப்புகழ் 303 – அதிரும் கழல் (குன்றுதோறாடல்)
திருப்புகழ் 304 – எழுதிகழ் புவன (குன்றுதோறாடல்)
திருப்புகழ் 305 – தறையின் மானுடர் (குன்றுதோறாடல்)
திருப்புகழ் 306 – வஞ்சக லோப மூடர் (குன்றுதோறாடல்)
திருப்புகழ் 307 – அலைகடல் நிகராகிய (ஆறு திருப்பதி)
திருப்புகழ் 308 – ஈனமிகுத்துள பிறவி (ஆறு திருப்பதி)
திருப்புகழ் 309 – அதி மதம் கக்க (காஞ்சீபுரம்)
திருப்புகழ் 310 – கனக தம்பத்தை (காஞ்சீபுரம்)
திருப்புகழ் 311 – செடியுடம் பத்தி (காஞ்சீபுரம்)
திருப்புகழ் 312 – கன க்ரவுஞ்சத்தில் (காஞ்சீபுரம்)
திருப்புகழ் 313 – தெரியல் அம் செச்சை (காஞ்சீபுரம்)
திருப்புகழ் 314 – புன மடந்தைக்கு (காஞ்சீபுரம்)
திருப்புகழ் 315 – கறை இலங்கும் (காஞ்சீபுரம்)
திருப்புகழ் 316 – செறிதரும் செப்பத்து (காஞ்சீபுரம்)
திருப்புகழ் 317 – அரி அயன் புட்பி (காஞ்சீபுரம்)
திருப்புகழ் 318 – கனி தரும் கொக்கு (காஞ்சீபுரம்)
திருப்புகழ் 319 – தசைதுறுந் தொக்கு (காஞ்சீபுரம்)
திருப்புகழ் 320 – புரைபடுஞ் செற்ற (காஞ்சீபுரம்)
திருப்புகழ் 321 – சலமலம் விட்ட (காஞ்சீபுரம்)
திருப்புகழ் 322 – தலை வலையத்து (காஞ்சீபுரம்)
திருப்புகழ் 323 – இதத்துப் பற்றி (காஞ்சீபுரம்)
திருப்புகழ் 324 – எனக்குச்சற்று (காஞ்சீபுரம்)
திருப்புகழ் 325 – இறைச்சிப் பற்று (காஞ்சீபுரம்)
திருப்புகழ் 326 – கடத்தைப் பற்று (காஞ்சீபுரம்)
திருப்புகழ் 327 – கருப் பற்றிப் பருத்து (காஞ்சீபுரம்)
திருப்புகழ் 328 – கறுக்கப் பற்று (காஞ்சீபுரம்)
திருப்புகழ் 329 – அற்றைக்கு இரைதேடி (காஞ்சீபுரம்)
திருப்புகழ் 330 – முட்டுப் பட்டு (காஞ்சீபுரம்)
திருப்புகழ் 331 – அற்றைக் கற்றை (காஞ்சீபுரம்)
திருப்புகழ் 332 – சுத்தச் சித்த (காஞ்சீபுரம்)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *