திருஷ்டி துர்கா மந்திரம்..!

அஸ்ய ஸ்ரீ திருஷ்டி துர்கா மஹாமந்த்ரஸ்ய பிரம்மா ருஷி: காயத்ரி சந்த: ஸ்ரீ திருஷ்டிதுர்கா தேவதா ஹரீம் பீஜம் தும் ஸக்தி ஸ்வாஹா கீலகம் ஸ்ரீ திருஷ்டி துர்கா பிரசாத ஸித்யர்த்தே மம சகல திருஷ்டி தோஷ நிவர்த்யர்த்தே ஜபே விநியோக:

ஓம் ஹ்ராம் அங்குஷ்டாப்யாம் நம:
ஓம் ஹ்ரீம் தர்ஜநீப்யாம் நம:
ஓம் ஹ்ரூம் மத்யமாப்யாம் நம:
ஓம் ஹ்ரைம் அனாமிகாப்யாம் நம:
ஓம் ஹரௌம் கனிஷ்டிகாப்யாம் நம:
ஓம் ஹர: கரதலகரப்ருஷ்டாப்யாம் நம:

ஓம் ஹ்ராம் ஹ்ருதாய நம:
ஓம் ஹ்ரீம் ஸிரசே ஸ்வாஹா
ஓம் ஹ்ரூம் சிகாயைவௌஷட்
ஓம் ஹ்ரைம் கவசாய ஹூம்
ஓம் ஹ்ரௌம் நேத்த்ரத்தராய வௌஷட்
ஓம் ஹர: அஸ்த்ராய பட்

பூர்புவஸ்ஸுவரோம் இதி திக் பந்த:

மூல மந்த்ரம்

“ஓம் ஹ்ரீம் தும் துர்கே பகவதீ மனோக்ரஹம் மதமத
ஜிஹ்வாபிசாசீ ருத்ஸாதயோ ருத்ஸாதய: ஹிததிருஷ்டி
அதித திருஷ்டி பரதிருஷ்டி சர்பதிருஷ்டி சர்வதிருஷ்டி
விஷம் நாசய ஹும்பட் ஸ்வாஹா ”

இதையும் படிக்கலாம் : நவ துர்கா துதி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *