கணேச சரணம் சரணம் கணேசா

கணேச சரணம் சரணம் கணேசா
கணேச சரணம் சரணம் கணேசா

கணேச சரணம் சரணம் கணேசா
கணேச சரணம் சரணம் கணேசா

சக்தியின் மைந்தா சரணம் கணேசா
சங்கடந் நாசனா சரணம் கணேசா

கணேச சரணம் சரணம் கணேசா
கணேசா சரணம் சரணம் கணேசா

சம்பு குமரா சரணம் கணேசா
சண்முகம் சகோதரா சரணம் கணேசா

விக்னவி நாயக சரணம் கணேசா
வேத முகத்தோனே சரணம் கணேசா

பார்வதி பாலனே சரண கணேசா
பக்தருக்கு அருள்வாய் சரணம் கணேசா

ஐந்து வருத்தமே சரணம் கணேசா
அடியார்க்கு அருள்வாய் சரணம் கணேசா

பானை வயிற்றோவனே சரணம் கணேசா
பாதம் பணிந்தோம் சரண கணேசா

மூஷிக வாகன சரணம் கணேசா
முன் நின்று காப்பாய் சரணம் கணேசா

கணேச சரணம் சரணம் கணேசா
கணேச சரணம் சரணம் கணேசா

இதையும் படிக்கலாம் : கற்பக நாதா நமோ நமோ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *