2023 முகூர்த்த நாட்கள்

2023 ஆம் ஆண்டின் முகூர்த்த நாட்கள் கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.

2023 முகூர்த்த நாட்கள்

 

தேதி

தமிழ் தேதி

முகூர்த்தம்

09-01-2023

திங்கள்

மார்கழி மாதம் 25

தேய்பிறை, த்ரிதியை

முகூர்த்தம்
18-01-2023

புதன்

தை மாதம் 4

தேய்பிறை, துவாதசி

முகூர்த்தம்
20-01-2023

வெள்ளி

தை மாதம் 6

தேய்பிறை, சதுர்தசி

முகூர்த்தம்
23-01-2023

திங்கள்

தை மாதம் 9

வளர்பிறை, துவிதியை

சுப முகூர்த்தம்
26-01-2023

வியாழன்

தை மாதம் 12

வளர்பிறை, பஞ்சமி

சுப முகூர்த்தம்
27-01-2023

வெள்ளி

தை மாதம் 13

வளர்பிறை, சஷ்டி

சுப முகூர்த்தம்
01-02-2023

புதன்

தை மாதம் 18

வளர்பிறை, ஏகாதசி

சுப முகூர்த்தம்
03-02-2023

வெள்ளி

தை மாதம் 20

வளர்பிறை, த்ரயோதசி

சுப முகூர்த்தம்
10-02-2023

வெள்ளி

தை மாதம் 27

தேய்பிறை, பஞ்சமி

முகூர்த்தம்
12-02-2023

ஞாயிறு

தை மாதம் 29

தேய்பிறை, சப்தமி

முகூர்த்தம்
16-02-2023

வியாழன்

மாசி மாதம் 4

தேய்பிறை, ஏகாதசி

முகூர்த்தம்
19-02-2023

ஞாயிறு

மாசி மாதம் 7

தேய்பிறை, சதுர்தசி

முகூர்த்தம்
23-02-2023

வியாழன்

மாசி மாதம் 11

வளர்பிறை, சதுர்த்தி

சுப முகூர்த்தம்
03-03-2023

வெள்ளி

மாசி மாதம் 19

வளர்பிறை, துவாதசி

சுப முகூர்த்தம்
09-03-2023

வியாழன்

மாசி மாதம் 25

தேய்பிறை, துவிதியை

முகூர்த்தம்
10-03-2023

வெள்ளி

மாசி மாதம் 26

தேய்பிறை, த்ரிதியை

முகூர்த்தம்
13-03-2023

திங்கள்

மாசி மாதம் 29

தேய்பிறை, சஷ்டி

முகூர்த்தம்
17-03-2023

வெள்ளி

பங்குனி மாதம் 3

தேய்பிறை, ஏகாதசி

முகூர்த்தம்
23-03-2023

வியாழன்

பங்குனி மாதம் 9

வளர்பிறை, துவிதியை

சுப முகூர்த்தம்
27-03-2023

திங்கள்

பங்குனி மாதம் 13

வளர்பிறை, சஷ்டி

சுப முகூர்த்தம்
10-04-2023

திங்கள்

பங்குனி மாதம் 27

தேய்பிறை, பஞ்சமி

முகூர்த்தம்
23-04-2023

ஞாயிறு

சித்திரை மாதம் 10

வளர்பிறை, சதுர்த்தி

சுப முகூர்த்தம்
24-04-2023

திங்கள்

சித்திரை மாதம் 11

வளர்பிறை, பஞ்சமி

சுப முகூர்த்தம்
26-04-2023

புதன்

சித்திரை மாதம் 13

வளர்பிறை, சப்தமி

சுப முகூர்த்தம்
27-04-2023

வியாழன்

சித்திரை மாதம் 14

வளர்பிறை, அதிதி

சுப முகூர்த்தம்
04-05-2023

வியாழன்

சித்திரை மாதம் 21

வளர்பிறை, சதுர்தசி

சுப முகூர்த்தம்
11-05-2023

வியாழன்

சித்திரை மாதம் 28

தேய்பிறை, திதித்துவம்

முகூர்த்தம்
14-05-2023

ஞாயிறு

 

சித்திரை மாதம் 31

தேய்பிறை, தசமி

முகூர்த்தம்
22-05-2023

திங்கள்

வைகாசி மாதம் 8

வளர்பிறை, த்ரிதியை

சுப முகூர்த்தம்
24-05-2023

புதன்

வைகாசி மாதம் 10

வளர்பிறை, பஞ்சமி

சுப முகூர்த்தம்
25-05-2023

வியாழன்

வைகாசி மாதம் 11

வளர்பிறை, சஷ்டி

சுப முகூர்த்தம்
01-06-2023

வியாழன்

வைகாசி மாதம் 18

வளர்பிறை, த்ரயோதசி

சுப முகூர்த்தம்
05-06-2023

திங்கள்

வைகாசி மாதம் 22

தேய்பிறை, துவிதியை

முகூர்த்தம்
07-06-2023

புதன்

வைகாசி மாதம் 24

தேய்பிறை, சதுர்த்தி

முகூர்த்தம்
08-06-2023

வியாழன்

வைகாசி மாதம் 25

தேய்பிறை, பஞ்சமி

முகூர்த்தம்
09-06-2023

வெள்ளி

வைகாசி மாதம் 26

தேய்பிறை, சஷ்டி

முகூர்த்தம்
18-06-2023

ஞாயிறு

ஆனி மாதம் 3

வளர்பிறை, பிரதமை

சுப முகூர்த்தம்
28-06-2023

புதன்

ஆனி மாதம் 13

வளர்பிறை, தசமி

சுப முகூர்த்தம்
29-06-2023

வியாழன்

ஆனி மாதம் 14

வளர்பிறை, ஏகாதசி

சுப முகூர்த்தம்
05-07-2023

புதன்

ஆனி மாதம் 20

தேய்பிறை, திதித்துவம்

முகூர்த்தம்
07-07-2023

வெள்ளி

ஆனி மாதம் 22

தேய்பிறை, பஞ்சமி

முகூர்த்தம்
09-07-2023

ஞாயிறு

ஆனி மாதம் 24

தேய்பிறை, சப்தமி

முகூர்த்தம்
20-08-2023

ஞாயிறு

ஆவணி மாதம் 3

வளர்பிறை, சதுர்த்தி

சுப முகூர்த்தம்
21-08-2023

திங்கள்

ஆவணி மாதம் 4

வளர்பிறை, பஞ்சமி

சுப முகூர்த்தம்
03-09-2023

ஞாயிறு

ஆவணி மாதம் 17

தேய்பிறை, சதுர்த்தி

முகூர்த்தம்
11-09-2023

திங்கள்

ஆவணி மாதம் 25

தேய்பிறை, துவாதசி

முகூர்த்தம்
17-09-2023

ஞாயிறு

ஆவணி மாதம் 31

வளர்பிறை, த்ரிதியை

சுப முகூர்த்தம்
20-10-2023

வெள்ளி

ஐப்பசி மாதம் 3

வளர்பிறை, சஷ்டி

சுப முகூர்த்தம்
25-10-2023

புதன்

ஐப்பசி மாதம் 8

வளர்பிறை, துவாதசி

சுப முகூர்த்தம்
27-10-2023

வெள்ளி

ஐப்பசி மாதம் 10

வளர்பிறை, சதுர்தசி

சுப முகூர்த்தம்
01-11-2023

புதன்

ஐப்பசி மாதம் 15

தேய்பிறை, சதுர்த்தி

முகூர்த்தம்
16-11-2023

வியாழன்

ஐப்பசி மாதம் 30

வளர்பிறை, சதுர்த்தி

சுப முகூர்த்தம்
19-11-2023

ஞாயிறு

கார்த்திகை மாதம் 3

வளர்பிறை, சப்தமி

சுப முகூர்த்தம்
23-11-2023

வியாழன்

கார்த்திகை மாதம் 7

வளர்பிறை, ஏகாதசி

சுப முகூர்த்தம்
24-11-2023

வெள்ளி

கார்த்திகை மாதம் 8

வளர்பிறை, துவாதசி

சுப முகூர்த்தம்
29-11-2023

புதன்

கார்த்திகை மாதம் 13

தேய்பிறை, துவிதியை

முகூர்த்தம்

 

01-12-2023

வெள்ளி

கார்த்திகை மாதம் 15

தேய்பிறை, சதுர்த்தி

முகூர்த்தம்

 

07-12-2023

வியாழன்

கார்த்திகை மாதம் 21

தேய்பிறை, தசமி

முகூர்த்தம்

 

08-12-2023

வெள்ளி

கார்த்திகை மாதம் 22

தேய்பிறை, ஏகாதசி

முகூர்த்தம்

 

10-12-2023

ஞாயிறு

கார்த்திகை மாதம் 24

தேய்பிறை, த்ரயோதசி

முகூர்த்தம்
14-12-2023

வியாழன்

கார்த்திகை மாதம் 28

வளர்பிறை, துவிதியை

சுப முகூர்த்தம்

இதையும் படிக்கலாம் : முகூர்த்த நாட்கள் 2024

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *