முகூர்த்த நாட்கள் 2024

2024 ஆம் ஆண்டின் முகூர்த்த நாட்கள் கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.

முகூர்த்த நாட்கள் 2024

தேதி

தமிழ் தேதி

முகூர்த்தம்

21-01-2024

ஞாயிறு

தை மாதம் 7

வளர்பிறை

சுப முகூர்த்தம்
22-01-2024

திங்கள்

தை மாதம் 8

வளர்பிறை

சுப முகூர்த்தம்

24-01-2024

புதன்

தை மாதம் 10

வளர்பிறை

சுப முகூர்த்தம்
01-02-2024

வியாழன்

தை மாதம் 18

தேய்பிறை

சுப முகூர்த்தம்

02-02-2024

வெள்ளி

தை மாதம் 19

தேய்பிறை

சுப முகூர்த்தம்
08-02-2024

வியாழன்

தை மாதம் 25

தேய்பிறை

சுப முகூர்த்தம்

11-02-2024

ஞாயிறு

தை மாதம் 28

வளர்பிறை

சுப முகூர்த்தம்
19-02-2024

திங்கள்

மாசி மாதம் 8

வளர்பிறை

சுப முகூர்த்தம்

21-02-2024

புதன்

மாசி மாதம் 10

வளர்பிறை

சுப முகூர்த்தம்
22-02-2024

வியாழன்

மாசி மாதம் 11

வளர்பிறை

சுப முகூர்த்தம்

26-02-2024

திங்கள்

மாசி மாதம் 14

தேய்பிறை

சுப முகூர்த்தம்
01-03-2024

வெள்ளி

மாசி மாதம் 18

தேய்பிறை

சுப முகூர்த்தம்

07-03-2024

வியாழன்

மாசி மாதம் 24

தேய்பிறை

சுப முகூர்த்தம்

08-03-2024

வெள்ளி

மாசி மாதம் 25

தேய்பிறை

சுப முகூர்த்தம்
20-03-2024

புதன்

பங்குனி மாதம் 7

வளர்பிறை

சுப முகூர்த்தம்

24-03-2024

ஞாயிறு

பங்குனி மாதம் 11

வளர்பிறை

சுப முகூர்த்தம்
27-03-2024

புதன்

பங்குனி மாதம் 14

தேய்பிறை

சுப முகூர்த்தம்

04-04-2024

வியாழன்

பங்குனி மாதம் 22

தேய்பிறை

சுப முகூர்த்தம்

05-04-2024

வெள்ளி

பங்குனி மாதம் 23

தேய்பிறை

சுப முகூர்த்தம்
15-04-2024

திங்கள்

சித்திரை மாதம் 2

வளர்பிறை

சுப முகூர்த்தம்

21-04-2024

ஞாயிறு

சித்திரை மாதம் 8

வளர்பிறை

சுப முகூர்த்தம்
22-04-2024

திங்கள்

சித்திரை மாதம் 9

வளர்பிறை

சுப முகூர்த்தம்

26-04-2024

வெள்ளி

சித்திரை மாதம் 13

தேய்பிறை

சுப முகூர்த்தம்
03-05-2024

வெள்ளி

சித்திரை மாதம் 20

தேய்பிறை

சுப முகூர்த்தம்

05-05-2024

ஞாயிறு

சித்திரை மாதம் 22

தேய்பிறை

சுப முகூர்த்தம்
06-05-2024

திங்கள்

சித்திரை மாதம் 23

தேய்பிறை

சுப முகூர்த்தம்

13-05-2024

திங்கள்

சித்திரை மாதம் 30

வளர்பிறை

சுப முகூர்த்தம்
19-05-2024

திங்கள்

வைகாசி மாதம் 6

வளர்பிறை

சுப முகூர்த்தம்

26-05-2024

ஞாயிறு

வைகாசி மாதம் 13

தேய்பிறை

சுப முகூர்த்தம்
02-06-2024

ஞாயிறு

வைகாசி மாதம் 20

தேய்பிறை

சுப முகூர்த்தம்

09-06-2024

ஞாயிறு

வைகாசி மாதம் 27

வளர்பிறை

சுப முகூர்த்தம்
10-06-2024

திங்கள்

வைகாசி மாதம் 28

வளர்பிறை

சுப முகூர்த்தம்

12-06-2024

புதன்

வைகாசி மாதம் 30

வளர்பிறை

சுப முகூர்த்தம்
16-06-2024

ஞாயிறு

ஆனி மாதம் 2

வளர்பிறை

சுப முகூர்த்தம்

17-06-2024

திங்கள்

ஆனி மாதம் 3

வளர்பிறை

சுப முகூர்த்தம்
03-07-2024

புதன்

ஆனி மாதம் 18

தேய்பிறை

சுப முகூர்த்தம்

07-07-2024

ஞாயிறு

ஆனி மாதம் 22

வளர்பிறை

சுப முகூர்த்தம்
10-07-2024

புதன்

ஆனி மாதம் 25

வளர்பிறை

சுப முகூர்த்தம்

12-07-2024

வெள்ளி

ஆனி மாதம் 27

வளர்பிறை

சுப முகூர்த்தம்
22-08-2024

வியாழன்

ஆவணி மாதம் 6

தேய்பிறை

சுப முகூர்த்தம்

23-08-2024

வெள்ளி

ஆவணி மாதம் 7

தேய்பிறை

சுப முகூர்த்தம்
30-08-2024

வெள்ளி

ஆவணி மாதம் 14

தேய்பிறை

சுப முகூர்த்தம்

05-09-2024

வியாழன்

ஆவணி மாதம் 20

வளர்பிறை

சுப முகூர்த்தம்
06-09-2024

வெள்ளி

ஆவணி மாதம் 21

வளர்பிறை

சுப முகூர்த்தம்

08-09-2024

ஞாயிறு

ஆவணி மாதம் 23

வளர்பிறை

சுப முகூர்த்தம்
15-09-2024

ஞாயிறு

ஆவணி மாதம் 30

வளர்பிறை

சுப முகூர்த்தம்

16-09-2024

திங்கள்

ஆவணி மாதம் 31

வளர்பிறை

சுப முகூர்த்தம்
21-10-2024

திங்கள்

ஐப்பசி மாதம் 4

தேய்பிறை

சுப முகூர்த்தம்

31-10-2024

வியாழன்

ஐப்பசி மாதம் 14

தேய்பிறை

சுப முகூர்த்தம்
07-11-2024

வியாழன்

ஐப்பசி மாதம் 21

வளர்பிறை

சுப முகூர்த்தம்

08-11-2024

வெள்ளி

ஐப்பசி மாதம் 22

வளர்பிறை

சுப முகூர்த்தம்
17-11-2024

ஞாயிறு

கார்த்திகை மாதம் 2

தேய்பிறை

சுப முகூர்த்தம்

20-11-2024

புதன்

கார்த்திகை மாதம் 5

தேய்பிறை

சுப முகூர்த்தம்
21-11-2024

வியாழன்

கார்த்திகை மாதம் 6

தேய்பிறை

சுப முகூர்த்தம்

27-11-2024

புதன்

கார்த்திகை மாதம் 12

தேய்பிறை

சுப முகூர்த்தம்
28-11-2024

வியாழன்

கார்த்திகை மாதம் 13

தேய்பிறை

சுப முகூர்த்தம்

29-11-2024

வெள்ளி

கார்த்திகை மாதம் 14

தேய்பிறை

சுப முகூர்த்தம்
05-12-2024

வியாழன்

கார்த்திகை மாதம் 20

வளர்பிறை

சுப முகூர்த்தம்

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *