சரஸ்வதி மந்திரம்

சரஸ்வதி தேவிக்கு உகந்த இந்த மந்திரத்தை தினமும் சொல்லி வர கல்வியும், விவேகமும் பெருகும்.

சரஸ்வதி மந்திரம்

 

ஓம் வாக்தேவ்யை ச வித்மஹே

விரிஞ்சிபத்ன்யை ச தீமஹி

தன்னோ வாணீஹ் ப்ரசோதயாத்

 

ஓம் வாக்தேவ்யை ச வித்மஹே

ஸர்வ ஸித்தீச தீமஹி

தன்னோ வாணீஹ் ப்ரசோதயாத்

 

ஓம் வாக்தேவ்யை ச வித்மஹே

பிரஹ்மபத்ன்யை ச தீமஹி

தன்னோ வாணீஹ் ப்ரசோதயாத்

 

ஓம் யேயே சர்வபிரியவாக் வித்மஹே

ப்ரீம் வாகீஸ்வரீ தீமஹி

தன்னோ சக்திஹ் ப்ரசோதயாத்

 

ஓம் ஐம் வாக்தேவ்யை ச வித்மஹே

காமராஜாய தீமஹி

தன்னோ தேவீ ப்ரசோதயாத்

 

ஓம் சரஸ்வத்யை ச வித்மஹே

பிரஹ்ம பத்ன்யை ச தீமஹி

தன்னோ தேவீ ப்ரசோதயாத்

 

ஓம் வாகீஸ்வர்யை ச வித்மஹே

பிரஹ்ம பத்ன்யை ச தீமஹி

தன்னோ வாணீ ப்ரசோதயாத்

 

இதையும் படிக்கலாம் : அம்மனின் 51 சக்தி பீடங்கள்..!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *