திருப்புகழ் 1111 – 1221

திருப்புகழ் 1111 – 1221

திருப்புகழ் 1111 – நீரு நிலம் அண்டாத (பொதுப்பாடல்கள்)
திருப்புகழ் 1112 – சுட்டதுபோல் ஆசை (பொதுப்பாடல்கள்)
திருப்புகழ் 1113 – மைச்சுனமார் மாமன் (பொதுப்பாடல்கள்)
திருப்புகழ் 1114 – தத்துவத்துச் செயல் (பொதுப்பாடல்கள்)
திருப்புகழ் 1115 – மக்கள் ஒக்கல் (பொதுப்பாடல்கள்)
திருப்புகழ் 1116 – உற்பாதம் பூ (பொதுப்பாடல்கள்)
திருப்புகழ் 1117 – எற்றா வற்றா (பொதுப்பாடல்கள்)
திருப்புகழ் 1118 – செட்டாகத் தேனை (பொதுப்பாடல்கள்)
திருப்புகழ் 1119 – பட்டு ஆடைக்கே (பொதுப்பாடல்கள்)
திருப்புகழ் 1120 – பத்து ஏழு எட்டு (பொதுப்பாடல்கள்)
திருப்புகழ் 1121 – பொற்கோ வைக்கே (பொதுப்பாடல்கள்)
திருப்புகழ் 1122 – பொற் பூவை (பொதுப்பாடல்கள்)
திருப்புகழ் 1123 – மெய்க்கூணைத் தேடி (பொதுப்பாடல்கள்)
திருப்புகழ் 1124 – அகர முதலென (பொதுப்பாடல்கள்)
திருப்புகழ் 1125 – அரிய வஞ்சகர் (பொதுப்பாடல்கள்)
திருப்புகழ் 1126 – ஆராத காதலாகி (பொதுப்பாடல்கள்)
திருப்புகழ் 1127 – ஆராதனர் ஆடம்பர (பொதுப்பாடல்கள்)
திருப்புகழ் 1128 – ஆலாலத்தை (பொதுப்பாடல்கள்)
திருப்புகழ் 1129 – ஆனாத ஞான (பொதுப்பாடல்கள்)
திருப்புகழ் 1130 – இடமருவுஞ் சீற்ற (பொதுப்பாடல்கள்)
திருப்புகழ் 1131 – இடர் மொய்த்து (பொதுப்பாடல்கள்)
திருப்புகழ் 1132 – இரவினிடை வேள் (பொதுப்பாடல்கள்)
திருப்புகழ் 1133 – இரவொடும் பகலே (பொதுப்பாடல்கள்)
திருப்புகழ் 1134 – இருகுழை மீதோடி (பொதுப்பாடல்கள்)
திருப்புகழ் 1135 – இருமுலை மலை (பொதுப்பாடல்கள்)
திருப்புகழ் 1136 – இலகிய வேலோ (பொதுப்பாடல்கள்)
திருப்புகழ் 1137 – உமை எனும் மயில் (பொதுப்பாடல்கள்)
திருப்புகழ் 1138 – உரைத்த பற்றுடன் (பொதுப்பாடல்கள்)
திருப்புகழ் 1139 – உலகத்தினில் (பொதுப்பாடல்கள்)
திருப்புகழ் 1140 – உறவின்முறை கதறி (பொதுப்பாடல்கள்)
திருப்புகழ் 1141 – உறவு சிங்கிகள் (பொதுப்பாடல்கள்)
திருப்புகழ் 1142 – ஊனோடு வாது உயிர் (பொதுப்பாடல்கள்)
திருப்புகழ் 1143 – எட்டுடன் ஒரு (பொதுப்பாடல்கள்)
திருப்புகழ் 1144 – எத்தி இரு குழை (பொதுப்பாடல்கள்)
திருப்புகழ் 1145 – ஒக்க வண்டெழு (பொதுப்பாடல்கள்)
திருப்புகழ் 1146 – ஓது வித்தவர் (பொதுப்பாடல்கள்)
திருப்புகழ் 1147 – ஓலை தரித்த குழை (பொதுப்பாடல்கள்)
திருப்புகழ் 1148 – கடைசி வந்தகன்று (பொதுப்பாடல்கள்)
திருப்புகழ் 1149 – கதறிய கலைகொடு (பொதுப்பாடல்கள்
திருப்புகழ் 1150 – கலவியி னலமுரை (பொதுப்பாடல்கள்)
திருப்புகழ் 1151 – கறுத்து நீவிடு (பொதுப்பாடல்கள்)
திருப்புகழ் 1152 – குறிப்பரிய குழல் (பொதுப்பாடல்கள்)
திருப்புகழ் 1153 – குனகியொரு மயில் (பொதுப்பாடல்கள்)
திருப்புகழ் 1154 – கொலைவிழி சுழல (பொதுப்பாடல்கள்)
திருப்புகழ் 1155 – கோழையாய் ஆணவம் (பொதுப்பாடல்கள்)
திருப்புகழ் 1156 – சந்தனம் கலந்த (பொதுப்பாடல்கள்)
திருப்புகழ் 1157 – சுருதி வெகுமுக (பொதுப்பாடல்கள்)
திருப்புகழ் 1158 – சுற்றத்தவர்களும் (பொதுப்பாடல்கள்)
திருப்புகழ் 1159 – செம் கனல் புகை (பொதுப்பாடல்கள்)
திருப்புகழ் 1160 – சேலை அடர்த்து ஆலம் (பொதுப்பாடல்கள்)
திருப்புகழ் 1161 – சொக்குப் பொட்டு (பொதுப்பாடல்கள்)
திருப்புகழ் 1162 – ஞானா விபூஷணி (பொதுப்பாடல்கள்)
திருப்புகழ் 1163 – தரணிமிசை (பொதுப்பாடல்கள்)
திருப்புகழ் 1164 – தனஞ் சற்றுக் குலுங்க (பொதுப்பாடல்கள்)
திருப்புகழ் 1165 – நகரம் இரு பாதமாகி (பொதுப்பாடல்கள்)
திருப்புகழ் 1166 – நரையொடு பல் (பொதுப்பாடல்கள்)
திருப்புகழ் 1167 – நிமிர்ந்த முதுகு (பொதுப்பாடல்கள்)
திருப்புகழ் 1168 – நிருதரார்க்கு ஒரு (பொதுப்பாடல்கள்)
திருப்புகழ் 1169 – ஆரவாரமாய் (பொதுப்பாடல்கள்)
திருப்புகழ் 1170 – நீரும் என்பு (பொதுப்பாடல்கள்)
திருப்புகழ் 1171 – பகல்மட்க (பொதுப்பாடல்கள்)
திருப்புகழ் 1172 – பத்தித் தரள (பொதுப்பாடல்கள்)
திருப்புகழ் 1173 – பரதவித புண்டரிக (பொதுப்பாடல்கள்)
திருப்புகழ் 1174 – பழுது அற ஓதி (பொதுப்பாடல்கள்)
திருப்புகழ் 1175 – பாணிக்கு உட்படாது (பொதுப்பாடல்கள்)
திருப்புகழ் 1176 – பால்மொழி படித்து (பொதுப்பாடல்கள்)
திருப்புகழ் 1177 – புகரில் சேவல (பொதுப்பாடல்கள்)
திருப்புகழ் 1178 – புருவத்தை நெறித்து (பொதுப்பாடல்கள்)
திருப்புகழ் 1179 – புவிக்குன் பாதம் (பொதுப்பாடல்கள்)
திருப்புகழ் 1180 – பூசல்தரும் கயலும் (பொதுப்பாடல்கள்)
திருப்புகழ் 1181 – பூசல் வந்திரு (பொதுப்பாடல்கள்)
திருப்புகழ் 1182 – பொங்கும் கொடிய (பொதுப்பாடல்கள்)
திருப்புகழ் 1183 – பொருத கயல்விழி (பொதுப்பாடல்கள்)
திருப்புகழ் 1184 – மங்காதிங் காக்கு (பொதுப்பாடல்கள்)
திருப்புகழ் 1185 – மதன தனு நிகர் (பொதுப்பாடல்கள்)
திருப்புகழ் 1186 – மதனேவிய கணை (பொதுப்பாடல்கள்)
திருப்புகழ் 1187 – மாடமதிட் சுற்று (பொதுப்பாடல்கள்)
திருப்புகழ் 1188 – மாண்டார் எலும்பு (பொதுப்பாடல்கள்)
திருப்புகழ் 1189 – மாறுபொரு காலன் (பொதுப்பாடல்கள்)
திருப்புகழ் 1190 – மின்னினில் நடுக்கம் (பொதுப்பாடல்கள்)
திருப்புகழ் 1191 – முத்தம் உலாவு (பொதுப்பாடல்கள்)
திருப்புகழ் 1192 – முருகு லாவிய மைப்பா (பொதுப்பாடல்கள்)
திருப்புகழ் 1193 – முலைமேலிற் கலிங்க (பொதுப்பாடல்கள்)
திருப்புகழ் 1194 – முனை அழிந்தது (பொதுப்பாடல்கள்)
திருப்புகழ் 1195 – மைக்குக்கை (பொதுப்பாடல்கள்)
திருப்புகழ் 1196 – மோது மறலி (பொதுப்பாடல்கள்)
திருப்புகழ் 1197 – வடிகட்டிய தேன் என (பொதுப்பாடல்கள்)
திருப்புகழ் 1198 – வட்ட முலைக்கச்சு (பொதுப்பாடல்கள்)
திருப்புகழ் 1199 – வளைகரம் ஆட்டி (பொதுப்பாடல்கள்)
திருப்புகழ் 1200 – வாடையில் மதனை (பொதுப்பாடல்கள்)
திருப்புகழ் 1201 – விரை சொரியும் (பொதுப்பாடல்கள்)
திருப்புகழ் 1202 – வேல் ஒத்து வென்றி (பொதுப்பாடல்கள்)
திருப்புகழ் 1203 – அடியார் மனம் (பொதுப்பாடல்கள்)
திருப்புகழ் 1204 – அடி இல் விடாப் பிணம் (பொதுப்பாடல்கள்)
திருப்புகழ் 1205 – அப்படி ஏழும் ஏழும் (பொதுப்பாடல்கள்)
திருப்புகழ் 1206 – அயில் விலோசனம் (பொதுப்பாடல்கள்)
திருப்புகழ் 1207 – அருக்கி மெத்ததோள் (பொதுப்பாடல்கள்)
திருப்புகழ் 1208 – அரும்பினால் தனி (பொதுப்பாடல்கள்)
திருப்புகழ் 1209 – அலமலமிப் புலால் (பொதுப்பாடல்கள்)
திருப்புகழ் 1210 – அளகபாரமும் குலைந்து (பொதுப்பாடல்கள்)
திருப்புகழ் 1211 – ஆசார வீனன் (பொதுப்பாடல்கள்)
திருப்புகழ் 1212 – ஆசைகூர் பத்தன் (பொதுப்பாடல்கள்)
திருப்புகழ் 1213 – ஆசைக் கொளுத்தி (பொதுப்பாடல்கள்)
திருப்புகழ் 1214 – ஆசை நேச மயக்கி (பொதுப்பாடல்கள்)
திருப்புகழ் 1215 – ஆல மேற்ற விழியினர் (பொதுப்பாடல்கள்)
திருப்புகழ் 1216 – ஆலும் மயில் போல் (பொதுப்பாடல்கள்)
திருப்புகழ் 1217 – இடை இத்தனை (பொதுப்பாடல்கள்)
திருப்புகழ் 1218 – இரு குழை மீது (பொதுப்பாடல்கள்)
திருப்புகழ் 1219 – இருநோய் மலத்தை (பொதுப்பாடல்கள்)
திருப்புகழ் 1220 – இனமறை விதங்கள் (பொதுப்பாடல்கள்)
திருப்புகழ் 1221 – ஊனேறெலும்பு (பொதுப்பாடல்கள்)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *