1008 லிங்கம் போற்றி

லிங்கம் எனும் சொல் சிவனின் அருவுருவ நிலையைக் குறிப்பதாகும். ‘லிங்’ என்பது உயிர்களின் தோற்றத்தைக் குறிக்கும். ‘கம்’ என்பது அவற்றின் ஒடுக்கத்தைக் குறிக்கும் சொல்லாகும். உயிர்கள் தோன்றவும்,ஒடுங்கவும் உரிய இடமாக சிவன் உள்ளார்.

1008 லிங்கம் போற்றி

ஓம் அகர லிங்கமே போற்றி

ஓம் அக லிங்கமே போற்றி

ஓம் அகண்ட லிங்கமே போற்றி

ஓம் அகதி லிங்கமே போற்றி

ஓம் அகத்திய லிங்கமே போற்றி

ஓம் அகழ் லிங்கமே போற்றி

ஓம் அகில லிங்கமே போற்றி

ஓம் அகிம்சை லிங்கமே போற்றி

ஓம் அக்னி லிங்கமே போற்றி

ஓம் அங்கி லிங்கமே போற்றி

ஓம் அங்கு லிங்கமே போற்றி

ஓம் அசரிய லிங்கமே போற்றி

ஓம் அசுர லிங்கமே போற்றி

ஓம் அசை லிங்கமே போற்றி

ஓம் அசோக லிங்கமே போற்றி

ஓம் அச்சு லிங்கமே போற்றி

ஓம் அஞ்சா லிங்கமே போற்றி

ஓம் அட்ட லிங்கமே போற்றி

ஓம் அட்ச லிங்கமே போற்றி

ஓம் அட்சதை லிங்கமே போற்றி

ஓம் அட்டோ லிங்கமே போற்றி

ஓம் அடிமுடி லிங்கமே போற்றி

ஓம் அடி லிங்கமே போற்றி

ஓம் அணணா லிங்கமே போற்றி

ஓம் அண்ட லிங்கமே போற்றி

ஓம் அணி லிங்கமே போற்றி

ஓம் அணு லிங்கமே போற்றி

ஓம் அத்தி லிங்கமே போற்றி

ஓம் அதழ் லிங்கமே போற்றி

ஓம் அதிபதி லிங்கமே போற்றி

ஓம் அதிர்ஷ்ட லிங்கமே போற்றி

ஓம் அதிய லிங்கமே போற்றி

ஓம் அதிசய லிங்கமே போற்றி

ஓம் அதீத லிங்கமே போற்றி

ஓம் அந்தார லிங்கமே போற்றி

ஓம் அந்தி லிங்கமே போற்றி

ஓம் அநந்தசாயி லிங்கமே போற்றி

ஓம் அநலி லிங்கமே போற்றி

ஓம் அநேக லிங்கமே போற்றி

ஓம் அப்ப லிங்கமே போற்றி

ஓம் அப்பு லிங்கமே போற்றி

ஓம் அபய லிங்கமே போற்றி

ஓம் அபி லிங்கமே போற்றி

ஓம் அபிநய லிங்கமே போற்றி

ஓம் அபிஷேக லிங்கமே போற்றி

ஓம் அம்பல லிங்கமே போற்றி

ஓம் அம்பி லிங்கமே போற்றி

ஓம் அம்புசி லிங்கமே போற்றி

ஓம் அம்ம லிங்கமே போற்றி

ஓம் அமல லிங்கமே போற்றி

ஓம் அமர லிங்கமே போற்றி

ஓம் அமராவதி லிங்கமே போற்றி

ஓம் அமிர்த லிங்கமே போற்றி

ஓம் அர்ச்சனை லிங்கமே போற்றி

ஓம் அர்ச்சுண லிங்கமே போற்றி

ஓம் அர்த்த லிங்கமே போற்றி

ஓம் அரச லிங்கமே போற்றி

ஓம் அரவ லிங்கமே போற்றி

ஓம் அரங்க லிங்கமே போற்றி

ஓம் அரம்பை லிங்கமே போற்றி

ஓம் அரளி லிங்கமே போற்றி

ஓம் அரி லிங்கமே போற்றி

ஓம் அரிணி லிங்கமே போற்றி

ஓம் அரிமா லிங்கமே போற்றி

ஓம் அருக லிங்கமே போற்றி

ஓம் அருணை லிங்கமே போற்றி

ஓம் அருமணி லிங்கமே போற்றி

ஓம் அரும்பு லிங்கமே போற்றி

ஓம் அருளி லிங்கமே போற்றி

ஓம் அரூப லிங்கமே போற்றி

ஓம் அல்லி லிங்கமே போற்றி

ஓம் அலை லிங்கமே போற்றி

ஓம் அவைய லிங்கமே போற்றி

ஓம் அழகு லிங்கமே போற்றி

ஓம் அளத்தி லிங்கமே போற்றி

ஓம் அற லிங்கமே போற்றி

ஓம் அறிவு லிங்கமே போற்றி

ஓம் அன்பு லிங்கமே போற்றி

ஓம் அன்புரு லிங்கமே போற்றி

ஓம் அன்ன லிங்கமே போற்றி

ஓம் அனுதாபி லிங்கமே போற்றி

ஓம் அனுபூதி லிங்கமே போற்றி

ஓம் அஷ்ட லிங்கமே போற்றி

ஓம் ஆக்கை லிங்கமே போற்றி

ஓம் ஆகம லிங்கமே போற்றி

ஓம் ஆகாய லிங்கமே போற்றி

ஓம் ஆசான லிங்கமே போற்றி

ஓம் ஆசிரிய லிங்கமே போற்றி

ஓம் ஆசி லிங்கமே போற்றி

ஓம் ஆட லிங்கமே போற்றி

ஓம் ஆடரி லிங்கமே போற்றி

ஓம் ஆண் லிங்கமே போற்றி

ஓம் ஆண்டி லிங்கமே போற்றி

ஓம் ஆணுரு லிங்கமே போற்றி

ஓம் ஆத்ம லிங்கமே போற்றி

ஓம் ஆதார லிங்கமே போற்றி

ஓம் ஆதி லிங்கமே போற்றி

ஓம் ஆதிரி லிங்கமே போற்றி

ஓம் ஆதிசேவி லிங்கமே போற்றி

ஓம் ஆதிரை லிங்கமே போற்றி

 

 

ஓம் ஆதினா லிங்கமே போற்றி

ஓம் ஆபேரி லிங்கமே போற்றி

ஓம் ஆமிர லிங்கமே போற்றி

ஓம் ஆமை லிங்கமே போற்றி

ஓம் ஆய லிங்கமே போற்றி

ஓம் ஆயதி லிங்கமே போற்றி

ஓம் ஆர்த்தி லிங்கமே போற்றி

ஓம் ஆரண்ய லிங்கமே போற்றி

ஓம் ஆரண லிங்கமே போற்றி

ஓம் ஆராதனை லிங்கமே போற்றி

ஓம் ஆராபி லிங்கமே போற்றி

ஓம் ஆரூர லிங்கமே போற்றி

ஓம் ஆரோக்ய லிங்கமே போற்றி

ஓம் ஆலகால லிங்கமே போற்றி

ஓம் ஆலவாய் லிங்கமே போற்றி

ஓம் ஆலால லிங்கமே போற்றி

ஓம் ஆலி லிங்கமே போற்றி

ஓம் ஆவார லிங்கமே போற்றி

ஓம் ஆவி லிங்கமே போற்றி

ஓம் ஆவே லிங்கமே போற்றி

ஓம் ஆவுடை லிங்கமே போற்றி

ஓம் ஆழி லிங்கமே போற்றி

ஓம் ஆனந்த லிங்கமே போற்றி

ஓம் இக்கு லிங்கமே போற்றி

ஓம் இசை லிங்கமே போற்றி

ஓம் இடப லிங்கமே போற்றி

ஓம் இணை லிங்கமே போற்றி

ஓம் இதய லிங்கமே போற்றி

ஓம் இந்திர லிங்கமே போற்றி

ஓம் இமய லிங்கமே போற்றி

ஓம் இமை லிங்கமே போற்றி

ஓம் இரட்டை லிங்கமே போற்றி

ஓம் இராம லிங்கமே போற்றி

ஓம் இலக்கிய லிங்கமே போற்றி

ஓம் இலாப லிங்கமே போற்றி

ஓம் இளைய லிங்கமே போற்றி

ஓம் இறவா லிங்கமே போற்றி

ஓம் இறை லிங்கமே போற்றி

ஓம் இனிமை லிங்கமே போற்றி

ஓம் ஈகை லிங்கமே போற்றி

ஓம் ஈசான்ய லிங்கமே போற்றி

ஓம் ஈட லிங்கமே போற்றி

ஓம் ஈடண லிங்கமே போற்றி

ஓம் ஈடித லிங்கமே போற்றி

ஓம் ஈடிலி லிங்கமே போற்றி

ஓம் ஈர்ப்பு லிங்கமே போற்றி

ஓம் ஈழ லிங்கமே போற்றி

ஓம் ஈஸ்வர லிங்கமே போற்றி

ஓம் ஈஸ்வரி லிங்கமே போற்றி

ஓம் உக்ர லிங்கமே போற்றி

ஓம் உச்சி லிங்கமே போற்றி

ஓம் உசித லிங்கமே போற்றி

ஓம் உடம்பி லிங்கமே போற்றி

ஓம் உடுக்கை லிங்கமே போற்றி

ஓம் உணர் லிங்கமே போற்றி

ஓம் உத்தம லிங்கமே போற்றி

ஓம் உத்ராட்ச லிங்கமே போற்றி

ஓம் உதய லிங்கமே போற்றி

ஓம் உதிர லிங்கமே போற்றி

ஓம் உப்பிலி லிங்கமே போற்றி

ஓம் உப்பு லிங்கமே போற்றி

ஓம் உப லிங்கமே போற்றி

ஓம் உபதேச லிங்கமே போற்றி

ஓம் உபய லிங்கமே போற்றி

ஓம் உமா லிங்கமே போற்றி

ஓம் உமை லிங்கமே போற்றி

ஓம் உயிர் லிங்கமே போற்றி

ஓம் உரி லிங்கமே போற்றி

ஓம் உரு லிங்கமே போற்றி

ஓம் உருணி லிங்கமே போற்றி

ஓம் உருமணி லிங்கமே போற்றி

ஓம் உவப்பு லிங்கமே போற்றி

ஓம் உழவு லிங்கமே போற்றி

ஓம் உழுவை லிங்கமே போற்றி

ஓம் உற்சவ லிங்கமே போற்றி

ஓம் உன்னி லிங்கமே போற்றி

ஓம் ஊக்க லிங்கமே போற்றி

ஓம் ஊசி லிங்கமே போற்றி

ஓம் ஊதா லிங்கமே போற்றி

ஓம் ஊருணி லிங்கமே போற்றி

ஓம் ஊழி லிங்கமே போற்றி

ஓம் ஊற்று லிங்கமே போற்றி

ஓம் எட்டி லிங்கமே போற்றி

ஓம் எட்டு லிங்கமே போற்றி

ஓம் எதனா லிங்கமே போற்றி

ஓம் எந்தை லிங்கமே போற்றி

ஓம் எம லிங்கமே போற்றி

ஓம் எருது லிங்கமே போற்றி

ஓம் எல்லை லிங்கமே போற்றி

ஓம் எளிய லிங்கமே போற்றி

ஓம் எழிலி லிங்கமே போற்றி

ஓம் எழுத்தறி லிங்கமே போற்றி

ஓம் என்குரு லிங்கமே போற்றி

ஓம் ஏக லிங்கமே போற்றி

ஓம் ஏகம லிங்கமே போற்றி

ஓம் ஏகா லிங்கமே போற்றி

ஓம் ஏகாம்பர லிங்கமே போற்றி

ஓம் ஏகாந்த லிங்கமே போற்றி

ஓம் ஏடக லிங்கமே போற்றி

ஓம் ஏந்திழை லிங்கமே போற்றி

 

ஓம் ஏம லிங்கமே போற்றி

ஓம் ஏர் லிங்கமே போற்றி

ஓம் ஏரி லிங்கமே போற்றி

ஓம் ஏவச லிங்கமே போற்றி

ஓம் ஏழிசை லிங்கமே போற்றி

ஓம் ஏறு லிங்கமே போற்றி

ஓம் ஏனாதி லிங்கமே போற்றி

ஓம் ஐங்கர லிங்கமே போற்றி

ஓம் ஐய லிங்கமே போற்றி

ஓம் ஐராவத லிங்கமே போற்றி

ஓம் ஒப்பிலா லிங்கமே போற்றி

ஓம் ஒப்பிலி லிங்கமே போற்றி

ஓம் ஒருமை லிங்கமே போற்றி

ஓம் ஒளி லிங்கமே போற்றி

ஓம் ஓசை லிங்கமே போற்றி

ஓம் ஓடேந்தி லிங்கமே போற்றி

ஓம் ஓம் லிங்கமே போற்றி

ஓம் ஓம்கார லிங்கமே போற்றி

ஓம் ஓவிய லிங்கமே போற்றி

ஓம் ஔடத லிங்கமே போற்றி

ஓம் ஔவை லிங்கமே போற்றி

ஓம் கங்கா லிங்கமே போற்றி

ஓம் கச்ச லிங்கமே போற்றி

ஓம் கண்ட லிங்கமே போற்றி

ஓம் கடம்ப லிங்கமே போற்றி

ஓம் கடார லிங்கமே போற்றி

ஓம் கடிகை லிங்கமே போற்றி

ஓம் கடை லிங்கமே போற்றி

ஓம் கதிர் லிங்கமே போற்றி

ஓம் கதலி லிங்கமே போற்றி

ஓம் கந்த லிங்கமே போற்றி

ஓம் கபால லிங்கமே போற்றி

ஓம் கபில லிங்கமே போற்றி

ஓம் கமல லிங்கமே போற்றி

ஓம் கயா லிங்கமே போற்றி

ஓம் கயிலை லிங்கமே போற்றி

ஓம் கர்ண லிங்கமே போற்றி

ஓம் கர்ப்ப லிங்கமே போற்றி

ஓம் கரண லிங்கமே போற்றி

ஓம் கரு லிங்கமே போற்றி

ஓம் கருட லிங்கமே போற்றி

ஓம் கருமை லிங்கமே போற்றி

ஓம் கருணை லிங்கமே போற்றி

ஓம் கல்ப லிங்கமே போற்றி

ஓம் கல்வி லிங்கமே போற்றி

ஓம் கலி லிங்கமே போற்றி

ஓம் கலை லிங்கமே போற்றி

ஓம் கவி லிங்கமே போற்றி

ஓம் கற்பக லிங்கமே போற்றி

ஓம் கற்பூர லிங்கமே போற்றி

ஓம் கன்னி லிங்கமே போற்றி

ஓம் கன லிங்கமே போற்றி

ஓம் கனக லிங்கமே போற்றி

ஓம் கனி லிங்கமே போற்றி

ஓம் கஸ்தூரி லிங்கமே போற்றி

ஓம் கஜ லிங்கமே போற்றி

ஓம் கருணாகர லிங்கமே போற்றி

ஓம் காசி லிங்கமே போற்றி

ஓம் காஞ்சி லிங்கமே போற்றி

ஓம் காடக லிங்கமே போற்றி

ஓம் காத்த லிங்கமே போற்றி

ஓம் காதம்பரி லிங்கமே போற்றி

ஓம் காந்த லிங்கமே போற்றி

ஓம் காப்பு லிங்கமே போற்றி

ஓம் காம லிங்கமே போற்றி

ஓம் கார் லிங்கமே போற்றி

ஓம் கார்த்திகை லிங்கமே போற்றி

ஓம் காரண லிங்கமே போற்றி

ஓம் கால லிங்கமே போற்றி

ஓம் காவி லிங்கமே போற்றி

ஓம் காவிய லிங்கமே போற்றி

ஓம் காவேரி லிங்கமே போற்றி

ஓம் காளி லிங்கமே போற்றி

ஓம் காளத்தி லிங்கமே போற்றி

ஓம் காளை லிங்கமே போற்றி

ஓம் கான லிங்கமே போற்றி

ஓம் கிண்கிணி லிங்கமே போற்றி

ஓம் கிரி லிங்கமே போற்றி

ஓம் கிரியை லிங்கமே போற்றி

ஓம் கிரீட லிங்கமே போற்றி

ஓம் கிருப லிங்கமே போற்றி

ஓம் கிள்ளை லிங்கமே போற்றி

ஓம் கீத லிங்கமே போற்றி

ஓம் கீர்த்தி லிங்கமே போற்றி

ஓம் கீர்த்தன லிங்கமே போற்றி

ஓம் குக லிங்கமே போற்றி

ஓம் குங்கும லிங்கமே போற்றி

ஓம் குஞ்சு லிங்கமே போற்றி

ஓம் குட லிங்கமே போற்றி

ஓம் குடுமி லிங்கமே போற்றி

ஓம் குண லிங்கமே போற்றி

ஓம் குணக்ரி லிங்கமே போற்றி

ஓம் குபேர லிங்கமே போற்றி

ஓம் குருதி லிங்கமே போற்றி

ஓம் குமர லிங்கமே போற்றி

ஓம் குமரி லிங்கமே போற்றி

ஓம் குமுத லிங்கமே போற்றி

ஓம் குல லிங்கமே போற்றி

ஓம் குழலி லிங்கமே போற்றி

ஓம் குழவி லிங்கமே போற்றி

 

ஓம் குழை லிங்கமே போற்றி

ஓம் குற்றால லிங்கமே போற்றி

ஓம் குன்று லிங்கமே போற்றி

ஓம் குண்டலி லிங்கமே போற்றி

ஓம் குந்த லிங்கமே போற்றி

ஓம் கும்ப லிங்கமே போற்றி

ஓம் குரவ லிங்கமே போற்றி

ஓம் குறிஞ்சி லிங்கமே போற்றி

ஓம் கூததாடி லிங்கமே போற்றி

ஓம் கூத்து லிங்கமே போற்றி

ஓம் கூர்ம லிங்கமே போற்றி

ஓம் கெஜ லிங்கமே போற்றி

ஓம் கேச லிங்கமே போற்றி

ஓம் கேசரி லிங்கமே போற்றி

ஓம் கேசவ லிங்கமே போற்றி

ஓம் கேடிலி லிங்கமே போற்றி

ஓம் கேதார் லிங்கமே போற்றி

ஓம் கேள்வி லிங்கமே போற்றி

ஓம் கைலாய லிங்கமே போற்றி

ஓம் கொங்கு லிங்கமே போற்றி

ஓம் கொடி லிங்கமே போற்றி

ஓம் கொடு லிங்கமே போற்றி

ஓம் கொளஞ்சி லிங்கமே போற்றி

ஓம் கொற்றை லிங்கமே போற்றி

ஓம் கொன்றை லிங்கமே போற்றி

ஓம் கோ லிங்கமே போற்றி

ஓம் கோகழி லிங்கமே போற்றி

ஓம் கோகுல லிங்கமே போற்றி

ஓம் கோட்டை லிங்கமே போற்றி

ஓம் கோடி லிங்கமே போற்றி

ஓம் கோண் லிங்கமே போற்றி

ஓம் கோண லிங்கமே போற்றி

ஓம் கோதண்ட லிங்கமே போற்றி

ஓம் கோதை லிங்கமே போற்றி

ஓம் கோப லிங்கமே போற்றி

ஓம் கோபி லிங்கமே போற்றி

ஓம் கோமதி லிங்கமே போற்றி

ஓம் கோல லிங்கமே போற்றி

ஓம் கௌசிக லிங்கமே போற்றி

ஓம் கௌதம லிங்கமே போற்றி

ஓம் கௌரி லிங்கமே போற்றி

ஓம் சக்தி லிங்கமே போற்றி

ஓம் சக்கர லிங்கமே போற்றி

ஓம் சகஸ்ர லிங்கமே போற்றி

ஓம் சகல லிங்கமே போற்றி

ஓம் சங்க லிங்கமே போற்றி

ஓம் சங்கம லிங்கமே போற்றி

ஓம் சங்கர லிங்கமே போற்றி

ஓம் சங்கு லிங்கமே போற்றி

ஓம் சஞ்சீவி லிங்கமே போற்றி

ஓம் சடாட்சர லிங்கமே போற்றி

ஓம் சடைமுடி லிங்கமே போற்றி

ஓம் சண்முக லிங்கமே போற்றி

ஓம் சத்திய லிங்கமே போற்றி

ஓம் சதங்கை லிங்கமே போற்றி

ஓம் சதய லிங்கமே போற்றி

ஓம் சதா லிங்கமே போற்றி

ஓம் சதாசிவ லிங்கமே போற்றி

ஓம் சதுர் லிங்கமே போற்றி

ஓம் சதுர்த்தி லிங்கமே போற்றி

ஓம் சதுரங்க லிங்கமே போற்றி

ஓம் சதுரகிரி லிங்கமே போற்றி

ஓம் சந்த லிங்கமே போற்றி

ஓம் சந்திர லிங்கமே போற்றி

ஓம் சந்தன லிங்கமே போற்றி

ஓம் சந்தான லிங்கமே போற்றி

ஓம் சப்த லிங்கமே போற்றி

ஓம் சபா லிங்கமே போற்றி

ஓம் சம்பந்த லிங்கமே போற்றி

ஓம் சம்பு லிங்கமே போற்றி

ஓம் சமுத்திர லிங்கமே போற்றி

ஓம் சயன லிங்கமே போற்றி

ஓம் சர்வேஸ லிங்கமே போற்றி

ஓம் சரச லிங்கமே போற்றி

ஓம் சரீர லிங்கமே போற்றி

ஓம் சவரி லிங்கமே போற்றி

ஓம் சற்குண லிங்கமே போற்றி

ஓம் சஹான லிங்கமே போற்றி

ஓம் சற்குரு லிங்கமே போற்றி

ஓம் சாட்சி லிங்கமே போற்றி

ஓம் சாணக்ய லிங்கமே போற்றி

ஓம் சாதக லிங்கமே போற்றி

ஓம் சாதனை லிங்கமே போற்றி

ஓம் சாதி லிங்கமே போற்றி

ஓம் சாது லிங்கமே போற்றி

ஓம் சாந்த லிங்கமே போற்றி

ஓம் சாந்து லிங்கமே போற்றி

ஓம் சாம்ப லிங்கமே போற்றி

ஓம் சாமுண்டி லிங்கமே போற்றி

ஓம் சிகர லிங்கமே போற்றி

ஓம் சிகா லிங்கமே போற்றி

ஓம் சிகரி லிங்கமே போற்றி

ஓம் சிகை லிங்கமே போற்றி

ஓம் சிங்கார லிங்கமே போற்றி

ஓம் சிசு லிங்கமே போற்றி

ஓம் சித்தி லிங்கமே போற்றி

ஓம் சித்திரை லிங்கமே போற்றி

ஓம் சிந்தாமணி லிங்கமே போற்றி

ஓம் சிந்து லிங்கமே போற்றி

ஓம் சிநேக லிங்கமே போற்றி

 

ஓம் சிப்பி லிங்கமே போற்றி

ஓம் சிபி லிங்கமே போற்றி

ஓம் சிம்ம லிங்கமே போற்றி

ஓம் சிர லிங்கமே போற்றி

ஓம் சிரஞ்சீவி லிங்கமே போற்றி

ஓம் சிரபதி லிங்கமே போற்றி

ஓம் சிருஷ்டி லிங்கமே போற்றி

ஓம் சிலம்பு லிங்கமே போற்றி

ஓம் சிவ லிங்கமே போற்றி

ஓம் சிவகதி லிங்கமே போற்றி

ஓம் சிவாய லிங்கமே போற்றி

ஓம் சிற்பவ லிங்கமே போற்றி

ஓம் சினை லிங்கமே போற்றி

ஓம் சிஷ்ட லிங்கமே போற்றி

ஓம் சீதன லிங்கமே போற்றி

ஓம் சீதாரி லிங்கமே போற்றி

ஓம் சீமை லிங்கமே போற்றி

ஓம் சீர்மை லிங்கமே போற்றி

ஓம் சீற்ற லிங்கமே போற்றி

ஓம் சீனி லிங்கமே போற்றி

ஓம் சுக்கிர லிங்கமே போற்றி

ஓம் சுக லிங்கமே போற்றி

ஓம் சுகந்த லிங்கமே போற்றி

ஓம் சுகநிதி லிங்கமே போற்றி

ஓம் சுகுண லிங்கமே போற்றி

ஓம் சுடர் லிங்கமே போற்றி

ஓம் சுத்த லிங்கமே போற்றி

ஓம் சுதர்சண லிங்கமே போற்றி

ஓம் சுந்தர லிங்கமே போற்றி

ஓம் சுந்தரி லிங்கமே போற்றி

ஓம் சுப்பு லிங்கமே போற்றி

ஓம் சுமித்ர லிங்கமே போற்றி

ஓம் சுய லிங்கமே போற்றி

ஓம் சுயம்பு லிங்கமே போற்றி

ஓம் சுரபி லிங்கமே போற்றி

ஓம் சுருதி லிங்கமே போற்றி

ஓம் சுருளி லிங்கமே போற்றி

ஓம் சுரை லிங்கமே போற்றி

ஓம் சுவடி லிங்கமே போற்றி

ஓம் சுவடு லிங்கமே போற்றி

ஓம் சுவர்ண லிங்கமே போற்றி

ஓம் சுவாச லிங்கமே போற்றி

ஓம் சுவாதி லிங்கமே போற்றி

ஓம் சுனை லிங்கமே போற்றி

ஓம் சூட்சம லிங்கமே போற்றி

ஓம் சூர லிங்கமே போற்றி

ஓம் சூரி லிங்கமே போற்றி

ஓம் சூரிய லிங்கமே போற்றி

ஓம் சூல லிங்கமே போற்றி

ஓம் சூள்முடி லிங்கமே போற்றி

ஓம் சூளாமணி லிங்கமே போற்றி

ஓம் செக்கர் லிங்கமே போற்றி

ஓம் செங்கு லிங்கமே போற்றி

ஓம் செண்பக லிங்கமே போற்றி

ஓம் செந்தூர லிங்கமே போற்றி

ஓம் செம்ம லிங்கமே போற்றி

ஓம் செம்பாத லிங்கமே போற்றி

ஓம் செரு லிங்கமே போற்றி

ஓம் செருக்கு லிங்கமே போற்றி

ஓம் செல்வ லிங்கமே போற்றி

ஓம் செழுமை லிங்கமே போற்றி

ஓம் சேகர லிங்கமே போற்றி

ஓம் சேலிங்கமே போற்றி

ஓம் சேது லிங்கமே போற்றி

ஓம் சேர்ப்பு லிங்கமே போற்றி

ஓம் சேற்று லிங்கமே போற்றி

ஓம் சைல லிங்கமே போற்றி

ஓம் சைவ லிங்கமே போற்றி

ஓம் சொக்க லிங்கமே போற்றி

ஓம் சொப்பன லிங்கமே போற்றி

ஓம் சொர்க்க லிங்கமே போற்றி

ஓம் சொரூப லிங்கமே போற்றி

ஓம் சோம லிங்கமே போற்றி

ஓம் சோண லிங்கமே போற்றி

ஓம் சோபன லிங்கமே போற்றி

ஓம் சோலை லிங்கமே போற்றி

ஓம் சோழ லிங்கமே போற்றி

ஓம் சோழி லிங்கமே போற்றி

ஓம் சோற்று லிங்கமே போற்றி

ஓம் சௌந்தர்ய லிங்கமே போற்றி

ஓம் சௌந்தர லிங்கமே போற்றி

ஓம் ஞான லிங்கமே போற்றி

ஓம் தகழி லிங்கமே போற்றி

ஓம் தகு லிங்கமே போற்றி

ஓம் தங்க லிங்கமே போற்றி

ஓம் தச லிங்கமே போற்றி

ஓம் தட்சண லிங்கமே போற்றி

ஓம் தடாக லிங்கமே போற்றி

ஓம் தத்துவ லிங்கமே போற்றி

ஓம் தந்த லிங்கமே போற்றி

ஓம் தந்திர லிங்கமே போற்றி

ஓம் தமிழ் லிங்கமே போற்றி

ஓம் தர்பை லிங்கமே போற்றி

ஓம் தர்ம லிங்கமே போற்றி

ஓம் தருண லிங்கமே போற்றி

ஓம் தவ லிங்கமே போற்றி

ஓம் தளிர் லிங்கமே போற்றி

ஓம் தன லிங்கமே போற்றி

ஓம் தனி லிங்கமே போற்றி

ஓம் தவசி லிங்கமே போற்றி

 

ஓம் தாண்டக லிங்கமே போற்றி

ஓம் தாண்டவ லிங்கமே போற்றி

ஓம் தாமு லிங்கமே போற்றி

ஓம் தாய் லிங்கமே போற்றி

ஓம் தார லிங்கமே போற்றி

ஓம் தாழி லிங்கமே போற்றி

ஓம் தாழை லிங்கமே போற்றி

ஓம் தாள லிங்கமே போற்றி

ஓம் தான்ய லிங்கமே போற்றி

ஓம் தாரகை லிங்கமே போற்றி

ஓம் திக்கு லிங்கமே போற்றி

ஓம் திகம்பர லிங்கமே போற்றி

ஓம் திகழ் லிங்கமே போற்றி

ஓம் தியாக லிங்கமே போற்றி

ஓம் தியான லிங்கமே போற்றி

ஓம் திரி லிங்கமே போற்றி

ஓம் திரிபுர லிங்கமே போற்றி

ஓம் திரு லிங்கமே போற்றி

ஓம் திருமேனி லிங்கமே போற்றி

ஓம் திருவடி லிங்கமே போற்றி

ஓம் திருவாசக லிங்கமே போற்றி

ஓம் திருவாத லிங்கமே போற்றி

ஓம் திலக லிங்கமே போற்றி

ஓம் திவ்ய லிங்கமே போற்றி

ஓம் தீ லிங்கமே போற்றி

ஓம் தீட்சை லிங்கமே போற்றி

ஓம் தீர்க்க லிங்கமே போற்றி

ஓம் தீர்த்த லிங்கமே போற்றி

ஓம் தீப லிங்கமே போற்றி

ஓம் தீர லிங்கமே போற்றி

ஓம் தீர்ப்பு லிங்கமே போற்றி

ஓம் துதி லிங்கமே போற்றி

ஓம் துர்கை லிங்கமே போற்றி

ஓம் துருவ லிங்கமே போற்றி

ஓம் துலா லிங்கமே போற்றி

ஓம் துளசி லிங்கமே போற்றி

ஓம் துறவு லிங்கமே போற்றி

ஓம் தூங்கா லிங்கமே போற்றி

ஓம் தூண்டா லிங்கமே போற்றி

ஓம் தூமணி லிங்கமே போற்றி

ஓம் தூய லிங்கமே போற்றி

ஓம் தூளி லிங்கமே போற்றி

ஓம் தெங்கு லிங்கமே போற்றி

ஓம் தெய்வ லிங்கமே போற்றி

ஓம் தெரிவை லிங்கமே போற்றி

ஓம் தெளி லிங்கமே போற்றி

ஓம் தென்னவ லிங்கமே போற்றி

ஓம் தேக லிங்கமே போற்றி

ஓம் தேகனி லிங்கமே போற்றி

ஓம் தேகி லிங்கமே போற்றி

ஓம் தேச லிங்கமே போற்றி

ஓம் தேசு லிங்கமே போற்றி

ஓம் தேயு லிங்கமே போற்றி

ஓம் தேர லிங்கமே போற்றி

ஓம் தேவ லிங்கமே போற்றி

ஓம் தேவபத லிங்கமே போற்றி

ஓம் தேவாதி லிங்கமே போற்றி

ஓம் தேவு லிங்கமே போற்றி

ஓம் தேன் லிங்கமே போற்றி

ஓம் தேன்மணி லிங்கமே போற்றி

ஓம் தேன லிங்கமே போற்றி

ஓம் தேனுக லிங்கமே போற்றி

ஓம் தைரிய லிங்கமே போற்றி

ஓம் தொகை லிங்கமே போற்றி

ஓம் தொட்டி லிங்கமே போற்றி

ஓம் தொடி லிங்கமே போற்றி

ஓம் தொடைய லிங்கமே போற்றி

ஓம் தொண்டக லிங்கமே போற்றி

ஓம் தொண்டை லிங்கமே போற்றி

ஓம் தொல் லிங்கமே போற்றி

ஓம் தோகச லிங்கமே போற்றி

ஓம் தோண்டி லிங்கமே போற்றி

ஓம் தோணி லிங்கமே போற்றி

ஓம் தோத்திர லிங்கமே போற்றி

ஓம் தோரண லிங்கமே போற்றி

ஓம் தோரி லிங்கமே போற்றி

ஓம் தோழ லிங்கமே போற்றி

ஓம் தோன்ற லிங்கமே போற்றி

ஓம் தௌத லிங்கமே போற்றி

ஓம் தௌல லிங்கமே போற்றி

ஓம் நகமுக லிங்கமே போற்றி

ஓம் நகு லிங்கமே போற்றி

ஓம் நகை லிங்கமே போற்றி

ஓம் நங்கை லிங்கமே போற்றி

ஓம் நசை லிங்கமே போற்றி

ஓம் நஞ்சு லிங்கமே போற்றி

ஓம் நடன லிங்கமே போற்றி

ஓம் நடம்புரி லிங்கமே போற்றி

ஓம் நடு லிங்கமே போற்றி

ஓம் நதி லிங்கமே போற்றி

ஓம் நந்தி லிங்கமே போற்றி

ஓம் நம்பி லிங்கமே போற்றி

ஓம் நம லிங்கமே போற்றி

ஓம் நயன லிங்கமே போற்றி

ஓம் நர்மதை லிங்கமே போற்றி

ஓம் நலமிகு லிங்கமே போற்றி

ஓம் நவ லிங்கமே போற்றி

ஓம் நவமணி லிங்கமே போற்றி

ஓம் நவிர லிங்கமே போற்றி

ஓம் நற்குண லிங்கமே போற்றி

 

ஓம் நற்றுணை லிங்கமே போற்றி

ஓம் நறுமண லிங்கமே போற்றி

ஓம் நன்மணி லிங்கமே போற்றி

ஓம் நன்மை லிங்கமே போற்றி

ஓம் நனி லிங்கமே போற்றி

ஓம் நா லிங்கமே போற்றி

ஓம் நாக லிங்கமே போற்றி

ஓம் நாச்சி லிங்கமே போற்றி

ஓம் நாசி லிங்கமே போற்றி

ஓம் நாட லிங்கமே போற்றி

ஓம் நாடி லிங்கமே போற்றி

ஓம் நாத்திர லிங்கமே போற்றி

ஓம் நாத லிங்கமே போற்றி

ஓம் நாரண லிங்கமே போற்றி

ஓம் நாரணி லிங்கமே போற்றி

ஓம் நாரி லிங்கமே போற்றி

ஓம் நாபிச லிங்கமே போற்றி

ஓம் நாயன லிங்கமே போற்றி

ஓம் நாயாடி லிங்கமே போற்றி

ஓம் நாவ லிங்கமே போற்றி

ஓம் நாற்கர லிங்கமே போற்றி

ஓம் நான்மறை லிங்கமே போற்றி

ஓம் நான்முக லிங்கமே போற்றி

ஓம் நிகர் லிங்கமே போற்றி

ஓம் நித்தில லிங்கமே போற்றி

ஓம் நித்ய லிங்கமே போற்றி

ஓம் நிதர்சண லிங்கமே போற்றி

ஓம் நிதி லிங்கமே போற்றி

ஓம் நிபவ லிங்கமே போற்றி

ஓம் நிர்மல லிங்கமே போற்றி

ஓம் நிரஞ்சன லிங்கமே போற்றி

ஓம் நிரம்ப லிங்கமே போற்றி

ஓம் நிருதி லிங்கமே போற்றி

ஓம் நிமல லிங்கமே போற்றி

ஓம் நில லிங்கமே போற்றி

ஓம் நிலை லிங்கமே போற்றி

ஓம் நிவேத லிங்கமே போற்றி

ஓம் நிறை லிங்கமே போற்றி

ஓம் நிஜ லிங்கமே போற்றி

ஓம் நிசாக லிங்கமே போற்றி

ஓம் நீடு லிங்கமே போற்றி

ஓம் நீடுநீர் லிங்கமே போற்றி

ஓம் நீத்தவ லிங்கமே போற்றி

ஓம் நீதி லிங்கமே போற்றி

ஓம் நீர்ம லிங்கமே போற்றி

ஓம் நீரச லிங்கமே போற்றி

ஓம் நீரேறு லிங்கமே போற்றி

ஓம் நீல லிங்கமே போற்றி

ஓம் நீள்முடி லிங்கமே போற்றி

ஓம் நீறாடி லிங்கமே போற்றி

ஓம் நீறு லிங்கமே போற்றி

ஓம் நுதற் லிங்கமே போற்றி

ஓம் நுதி லிங்கமே போற்றி

ஓம் நூதன லிங்கமே போற்றி

ஓம் நெகிழ் லிங்கமே போற்றி

ஓம் நெஞ்சு லிங்கமே போற்றி

ஓம் நெட்ட லிங்கமே போற்றி

ஓம் நெடு லிங்கமே போற்றி

ஓம் நெய் லிங்கமே போற்றி

 

ஓம் நெற்றி லிங்கமே போற்றி

ஓம் நெறி லிங்கமே போற்றி

ஓம் நேச லிங்கமே போற்றி

ஓம் நேர் லிங்கமே போற்றி

ஓம் நைச்சி லிங்கமே போற்றி

ஓம் நைவேத்ய லிங்கமே போற்றி

ஓம் நொச்சி லிங்கமே போற்றி

ஓம் நோக்கு லிங்கமே போற்றி

ஓம் நோன்பு லிங்கமே போற்றி

ஓம் பசு லிங்கமே போற்றி

ஓம் பசுவ லிங்கமே போற்றி

ஓம் பசுபதி லிங்கமே போற்றி

ஓம் பஞ்ச லிங்கமே போற்றி

ஓம் பஞ்சாட்சர லிங்கமே போற்றி

ஓம் பட்டக லிங்கமே போற்றி

ஓம் படரி லிங்கமே போற்றி

ஓம் படிக லிங்கமே போற்றி

ஓம் பண்டார லிங்கமே போற்றி

ஓம் பண்டித லிங்கமே போற்றி

ஓம் பத்ம லிங்கமே போற்றி

ஓம் பத்ர லிங்கமே போற்றி

ஓம் பத்திர லிங்கமே போற்றி

ஓம் பதி லிங்கமே போற்றி

ஓம் பதிக லிங்கமே போற்றி

ஓம் பர்வத லிங்கமே போற்றி

ஓம் பரசு லிங்கமே போற்றி

ஓம் பரத லிங்கமே போற்றி

ஓம் பரம லிங்கமே போற்றி

ஓம் பரமாத்ம லிங்கமே போற்றி

ஓம் பரமேஸ்வர லிங்கமே போற்றி

ஓம் பரணி லிங்கமே போற்றி

ஓம் பரிதி லிங்கமே போற்றி

ஓம் பவண லிங்கமே போற்றி

ஓம் பவணி லிங்கமே போற்றி

ஓம் பவநந்தி லிங்கமே போற்றி

ஓம் பவழ லிங்கமே போற்றி

ஓம் பவாணி லிங்கமே போற்றி

ஓம் பவித்ர லிங்கமே போற்றி

ஓம் பளிங்கு லிங்கமே போற்றி

ஓம் பன்னக லிங்கமே போற்றி

ஓம் பனி லிங்கமே போற்றி

 

ஓம் பரகதி லிங்கமே போற்றி

ஓம் பராங்க லிங்கமே போற்றி

ஓம் பராபர லிங்கமே போற்றி

ஓம் பவநாச லிங்கமே போற்றி

ஓம் பா லிங்கமே போற்றி

ஓம் பாக்ய லிங்கமே போற்றி

ஓம் பாக லிங்கமே போற்றி

ஓம் பாச லிங்கமே போற்றி

ஓம் பாசறை லிங்கமே போற்றி

ஓம் பாசுர லிங்கமே போற்றி

ஓம் பாத லிங்கமே போற்றி

ஓம் பாதாள லிங்கமே போற்றி

ஓம் பாதி லிங்கமே போற்றி

ஓம் பாதிரி லிங்கமே போற்றி

ஓம் பார்வதி லிங்கமே போற்றி

ஓம் பாரதி லிங்கமே போற்றி

ஓம் பாராயண லிங்கமே போற்றி

ஓம் பாரி லிங்கமே போற்றி

ஓம் பாரிஜாத லிங்கமே போற்றி

ஓம் பாயிர லிங்கமே போற்றி

ஓம் பாலக லிங்கமே போற்றி

ஓம் பாலா லிங்கமே போற்றி

ஓம் பாவை லிங்கமே போற்றி

ஓம் பானு லிங்கமே போற்றி

ஓம் பாஷான லிங்கமே போற்றி

ஓம் பாகோட லிங்கமே போற்றி

ஓம் பாசுபத லிங்கமே போற்றி

ஓம் பாணிக லிங்கமே போற்றி

ஓம் பார்த்திப லிங்கமே போற்றி

ஓம் பாநேமி லிங்கமே போற்றி

ஓம் பாம்பு லிங்கமே போற்றி

ஓம் பாழி லிங்கமே போற்றி

ஓம் பிச்சி லிங்கமே போற்றி

ஓம் பிச்சை லிங்கமே போற்றி

ஓம் பிட்டு லிங்கமே போற்றி

ஓம் பிடரி லிங்கமே போற்றி

ஓம் பிடாரி லிங்கமே போற்றி

ஓம் பிடி லிங்கமே போற்றி

ஓம் பிண்ட லிங்கமே போற்றி

ஓம் பித்த லிங்கமே போற்றி

ஓம் பிதா லிங்கமே போற்றி

ஓம் பிம்ப லிங்கமே போற்றி

ஓம் பிரகதி லிங்கமே போற்றி

ஓம் பிரகாச லிங்கமே போற்றி

ஓம் பிரசன்ன லிங்கமே போற்றி

ஓம் பிரணவ லிங்கமே போற்றி

ஓம் பிரதர்சன லிங்கமே போற்றி

ஓம் பிரபாகர லிங்கமே போற்றி

ஓம் பிரபு லிங்கமே போற்றி

ஓம் பிரம்ம லிங்கமே போற்றி

ஓம் பிரம்பு லிங்கமே போற்றி

ஓம் பிரமிள லிங்கமே போற்றி

ஓம் பிராண லிங்கமே போற்றி

ஓம் பிராசித லிங்கமே போற்றி

ஓம் பிரிய லிங்கமே போற்றி

ஓம் பிரேம லிங்கமே போற்றி

ஓம் பிள்ளை லிங்கமே போற்றி

ஓம் பிழம்பு லிங்கமே போற்றி

ஓம் பிறவி லிங்கமே போற்றி

ஓம் பிறை லிங்கமே போற்றி

ஓம் பீச லிங்கமே போற்றி

ஓம் பீட லிங்கமே போற்றி

ஓம் பீடு லிங்கமே போற்றி

ஓம் பீத லிங்கமே போற்றி

ஓம் பீதகார லிங்கமே போற்றி

ஓம் பீதசார லிங்கமே போற்றி

ஓம் பீதமணி லிங்கமே போற்றி

ஓம் பீதாம்பர லிங்கமே போற்றி

ஓம் பீர லிங்கமே போற்றி

ஓம் பீம லிங்கமே போற்றி

ஓம் புகழ் லிங்கமே போற்றி

ஓம் புங்கவ லிங்கமே போற்றி

ஓம் புங்கவி லிங்கமே போற்றி

ஓம் புடக லிங்கமே போற்றி

ஓம் புண்ணிய லிங்கமே போற்றி

ஓம் புத்தி லிங்கமே போற்றி

ஓம் புத்ர லிங்கமே போற்றி

ஓம் புதிர் லிங்கமே போற்றி

ஓம் புது லிங்கமே போற்றி

ஓம் புரட்சி லிங்கமே போற்றி

ஓம் புரவு லிங்கமே போற்றி

ஓம் பராண லிங்கமே போற்றி

ஓம் புரி லிங்கமே போற்றி

ஓம் புருஷ லிங்கமே போற்றி

ஓம் புருவ லிங்கமே போற்றி

ஓம் புலரி லிங்கமே போற்றி

ஓம் புலி லிங்கமே போற்றி

ஓம் புவன லிங்கமே போற்றி

ஓம் புற்று லிங்கமே போற்றி

ஓம் புற லிங்கமே போற்றி

ஓம் புன்னை லிங்கமே போற்றி

ஓம் புனித லிங்கமே போற்றி

ஓம் புனை லிங்கமே போற்றி

ஓம் புஜங்க லிங்கமே போற்றி

ஓம் புஷ்கர லிங்கமே போற்றி

ஓம் புஷ்ப லிங்கமே போற்றி

ஓம் பூசனை லிங்கமே போற்றி

ஓம் பூத லிங்கமே போற்றி

ஓம் பூதர லிங்கமே போற்றி

ஓம் பூதி லிங்கமே போற்றி

 

ஓம் பூபதி லிங்கமே போற்றி

ஓம் பூபால லிங்கமே போற்றி

ஓம் பூதவணி லிங்கமே போற்றி

ஓம் பூர்ண லிங்கமே போற்றி

ஓம் பூர்த்தி லிங்கமே போற்றி

ஓம் பூர்வ லிங்கமே போற்றி

ஓம் பூரணி லிங்கமே போற்றி

ஓம் பூமித லிங்கமே போற்றி

ஓம் பூமுக லிங்கமே போற்றி

ஓம் பூவிழி லிங்கமே போற்றி

ஓம் பூலோக லிங்கமே போற்றி

ஓம் பூஜித லிங்கமே போற்றி

ஓம் பெண் லிங்கமே போற்றி

ஓம் பெண்பாக லிங்கமே போற்றி

ஓம் பெரு லிங்கமே போற்றி

ஓம் பேரின்ப லிங்கமே போற்றி

ஓம் பேழை லிங்கமே போற்றி

ஓம் பைரவி லிங்கமே போற்றி

ஓம் போற்றி பொன்னம்பலலிங்கமே

ஓம் பொன்னி லிங்கமே போற்ற

ஓம் பொருந லிங்கமே போற்றி

ஓம் பொருப்பு லிங்கமே போற்றி

ஓம் பொழி லிங்கமே போற்றி

ஓம் பொய்கை லிங்கமே போற்றி

ஓம் போக லிங்கமே போற்றி

ஓம் போதக லிங்கமே போற்றி

ஓம் போதன லிங்கமே போற்றி

ஓம் போதி லிங்கமே போற்றி

ஓம் போற்றி லிங்கமே போற்றி

ஓம் போனக லிங்கமே போற்றி

ஓம் பௌதிக லிங்கமே போற்றி

ஓம் பௌர்ணமி லிங்கமே போற்றி

ஓம் மகர லிங்கமே போற்றி

ஓம் மகவு லிங்கமே போற்றி

ஓம் மகா லிங்கமே போற்றி

ஓம் மகிழ லிங்கமே போற்றி

ஓம் மகுட லிங்கமே போற்றி

ஓம் மகுடி லிங்கமே போற்றி

ஓம் மகேச லிங்கமே போற்றி

ஓம் மகேஸ்வர லிங்கமே போற்றி

ஓம் மங்கள லிங்கமே போற்றி

ஓம் மஞ்சரி லிங்கமே போற்றி

ஓம் மஞ்சு லிங்கமே போற்றி

ஓம் மண லிங்கமே போற்றி

ஓம் மணி லிங்கமே போற்றி

ஓம் மதன லிங்கமே போற்றி

ஓம் மதி லிங்கமே போற்றி

ஓம் மந்தாரை லிங்கமே போற்றி

ஓம் மந்திர லிங்கமே போற்றி

ஓம் மயான லிங்கமே போற்றி

ஓம் மயூர லிங்கமே போற்றி

ஓம் மரகத லிங்கமே போற்றி

ஓம் மருக லிங்கமே போற்றி

ஓம் மருத லிங்கமே போற்றி

ஓம் மருது லிங்கமே போற்றி

ஓம் மலர் லிங்கமே போற்றி

ஓம் மழலை லிங்கமே போற்றி

ஓம் மவுலி லிங்கமே போற்றி

ஓம் மன்னாதி லிங்கமே போற்றி

ஓம் மனித லிங்கமே போற்றி

ஓம் மனோ லிங்கமே போற்றி

ஓம் மலை லிங்கமே போற்றி

ஓம் மாங்கல்ய லிங்கமே போற்றி

ஓம் மாசறு லிங்கமே போற்றி

ஓம் மாசி லிங்கமே போற்றி

ஓம் மாசிவ லிங்கமே போற்றி

ஓம் மாட்சி லிங்கமே போற்றி

ஓம் மாணிக்க லிங்கமே போற்றி

ஓம் மாதங்கி லிங்கமே போற்றி

ஓம் மாதவ லிங்கமே போற்றி

ஓம் மாதவி லிங்கமே போற்றி

ஓம் மாது லிங்கமே போற்றி

ஓம் மாதேவி லிங்கமே போற்றி

ஓம் மாமிச லிங்கமே போற்றி

ஓம் மாயை லிங்கமே போற்றி

ஓம் மாலை லிங்கமே போற்றி

ஓம் மார்க்க லிங்கமே போற்றி

ஓம் மிசை லிங்கமே போற்றி

ஓம் மிண்டை லிங்கமே போற்றி

ஓம் மீளி லிங்கமே போற்றி

ஓம் மீன லிங்கமே போற்றி

ஓம் முக்கனீ லிங்கமே போற்றி

ஓம் முக்தி லிங்கமே போற்றி

ஓம் முகுந்த லிங்கமே போற்றி

ஓம் முடி லிங்கமே போற்றி

ஓம் முத்து லிங்கமே போற்றி

ஓம் மும்மல லிங்கமே போற்றி

ஓம் முரசு லிங்கமே போற்றி

ஓம் முருக லிங்கமே போற்றி

ஓம் முல்லை லிங்கமே போற்றி

ஓம் முனி லிங்கமே போற்றி

ஓம் மூர்த்தி லிங்கமே போற்றி

ஓம் மூல லிங்கமே போற்றி

ஓம் மெய் லிங்கமே போற்றி

ஓம் மேக லிங்கமே போற்றி

ஓம் மேதினி லிங்கமே போற்றி

ஓம் மேவி லிங்கமே போற்றி

ஓம் மேனி லிங்கமே போற்றி

ஓம் மொழி லிங்கமே போற்றி

ஓம் மொட்டு லிங்கமே போற்றி

 

ஓம் மோட்ச லிங்கமே போற்றி

ஓம் மோன லிங்கமே போற்றி

ஓம் மோலி லிங்கமே போற்றி

ஓம் மௌன லிங்கமே போற்றி

ஓம் யதி லிங்கமே போற்றி

ஓம் யாக லிங்கமே போற்றி

ஓம் யாசக லிங்கமே போற்றி

ஓம் யாத்திரை லிங்கமே போற்றி

ஓம் யுக்தி லிங்கமே போற்றி

ஓம் யுவ லிங்கமே போற்றி

ஓம் யோக லிங்கமே போற்றி

ஓம் யோகி லிங்கமே போற்றி

ஓம் ரகசிய லிங்கமே போற்றி

ஓம் ரம்ய லிங்கமே போற்றி

ஓம் ரமண லிங்கமே போற்றி

ஓம் ரத்தின லிங்கமே போற்றி

ஓம் ரத லிங்கமே போற்றி

ஓம் ராக லிங்கமே போற்றி

ஓம் ராட்சச லிங்கமே போற்றி

ஓம் ராவண லிங்கமே போற்றி

ஓம் ராஜ லிங்கமே போற்றி

ஓம் ரிஷப லிங்கமே போற்றி

ஓம் ரிஷி லிங்கமே போற்றி

ஓம் ருத்ர லிங்கமே போற்றி

ஓம் ரூப லிங்கமே போற்றி

ஓம் ரௌத்திர லிங்கமே போற்றி

ஓம் லகரி லிங்கமே போற்றி

ஓம் லாவண்ய லிங்கமே போற்றி

ஓம் லீலா லிங்கமே போற்றி

ஓம் லோக லிங்கமே போற்றி

ஓம் வசந்த லிங்கமே போற்றி

ஓம் வஞ்சி லிங்கமே போற்றி

ஓம் வடுக லிங்கமே போற்றி

ஓம் வர்ம லிங்கமே போற்றி

ஓம் வர லிங்கமே போற்றி

ஓம் வருண லிங்கமே போற்றி

ஓம் வல்லப லிங்கமே போற்றி

ஓம் வழக்கு லிங்கமே போற்றி

ஓம் வள்ளுவ லிங்கமே போற்றி

ஓம் வளர் லிங்கமே போற்றி

ஓம் வன லிங்கமே போற்றி

ஓம் வனப்பு லிங்கமே போற்றி

ஓம் வஜ்ர லிங்கமே போற்றி

ஓம் வாகை லிங்கமே போற்றி

ஓம் வாசி லிங்கமே போற்றி

ஓம் வாணி லிங்கமே போற்றி

ஓம் வாயு லிங்கமே போற்றி

ஓம் வார்ப்பு லிங்கமே போற்றி

ஓம் வாழ்க லிங்கமே போற்றி

ஓம் வான லிங்கமே போற்றி

ஓம் வானாதி லிங்கமே போற்றி

ஓம் வார்சடை லிங்கமே போற்றி

ஓம் விக்ர லிங்கமே போற்றி

ஓம் விக்ரம லிங்கமே போற்றி

ஓம் விகட லிங்கமே போற்றி

ஓம் விகார லிங்கமே போற்றி

ஓம் விகிர்த லிங்கமே போற்றி

ஓம் வசித்ர லிங்கமே போற்றி

ஓம் விடங்க லிங்கமே போற்றி

ஓம் வித்தக லிங்கமே போற்றி

ஓம் விதி லிங்கமே போற்றி

ஓம் விது லிங்கமே போற்றி

ஓம் விந்தை லிங்கமே போற்றி

ஓம் விநாசக லிங்கமே போற்றி

ஓம் விபீஷ்ண லிங்கமே போற்றி

ஓம் விபூதி லிங்கமே போற்றி

ஓம் விமல லிங்கமே போற்றி

ஓம் வியூக லிங்கமே போற்றி

ஓம் விருட்சக லிங்கமே போற்றி

ஓம் வில்வ லிங்கமே போற்றி

ஓம் விளம்பி லிங்கமே போற்றி

ஓம் விழி லிங்கமே போற்றி

ஓம் வினைதீர் லிங்கமே போற்றி

ஓம் வினோத லிங்கமே போற்றி

ஓம் விஜய லிங்கமே போற்றி

ஓம் விஷ்ணு லிங்கமே போற்றி

ஓம் விஸ்வ லிங்கமே போற்றி

ஓம் விஸ்வேஸ்வரலிங்கமே போற்றி

ஓம் வீர லிங்கமே போற்றி

ஓம் வீணை லிங்கமே போற்றி

ஓம் வெற்றி லிங்கமே போற்றி

ஓம் வெற்பு லிங்கமே போற்றி

ஓம் வெள்ளி லிங்கமே போற்றி

ஓம் வேங்கட லிங்கமே போற்றி

ஓம் வேங்கை லிங்கமே போற்றி

ஓம் வேட்டுவ லிங்கமே போற்றி

ஓம் வேத லிங்கமே போற்றி

ஓம் வேதாந்த லிங்கமே போற்றி

ஓம் வேம்பு லிங்கமே போற்றி

ஓம் வேழ லிங்கமே போற்றி

ஓம் வேள்வி லிங்கமே போற்றி

ஓம் வைகை லிங்கமே போற்றி

ஓம் வைர லிங்கமே போற்றி

ஓம் வைத்திய லிங்கமே போற்றி

ஓம் வைய லிங்கமே போற்றி

ஓம் ஜடா லிங்கமே போற்றி

ஓம் ஜதி லிங்கமே போற்றி

ஓம் ஜல லிங்கமே போற்றி

ஓம் ஜீவ லிங்கமே போற்றி

ஓம் ஜெக லிங்கமே போற்றி

 

ஓம் ஜெய லிங்கமே போற்றி

ஓம் ஜென்ம லிங்கமே போற்றி

ஓம் ஜோதி லிங்கமே போற்றி

ஓம் ஶீ லிங்கமே போற்றி

ஓம் ஸோபித லிங்கமே போற்றி

ஓம் ஹேம லிங்கமே போற்றி

ஓம் ஐஸ்வர்ய லிங்கமே போற்றி

ஓம் சுப லிங்கமே போற்றி

இதையும் படிக்கலாம் : 7 தலைமுறை பாவங்களை போக்கும் சிவ மந்திரம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *