108 சிவலிங்க நாமாவளி

சிவபெருமானின் 108 சிவலிங்க நாமாவளி. லிங்க நாமங்களை ஜெபித்தால் சகல தோஷங்களும் விலகும்.

108 சிவலிங்க நாமாவளி

 

ஓம் லிங்க மூர்த்தயே நம

ஓம் சிவலிங்காய நம

ஓம் அத்புத லிங்காய நம

ஓம் அனுகத லிங்காய நம

ஓம் அர்த்த லிங்காய நம

ஓம் அவ்யக்த லிங்காய நம

ஓம் அச்யுத லிங்காய நம

ஓம் அனந்த லிங்காய நம

ஓம் அம்ருத லிங்காய நம

ஓம் அநேக லிங்காய நம

 

ஓம் அநேகஸ்வரூப லிங்காய நம

ஓம் அனாதி லிங்காய நம

ஓம் ஆதி லிங்காய நம

ஓம் ஆனந்த லிங்காய நம

ஓம் ஆத்மானந்த லிங்காய நம

ஓம் ஆர்ஜிதபாப லிங்காய நம

ஓம் வினாஸ லிங்காய நம

ஓம் ஆஸ்ரிதரக்ஷக லிங்காய நம

ஓம் இந்து லிங்காய நம

ஓம் இந்திரிய லிங்காய நம

 

ஓம் இந்திராதிப்ரியலிங்காய நம

ஓம் ஈஸ்வர லிங்காய நம

ஓம் ஊர்ஜித லிங்காய நம

ஓம் ருக்வேதஸ்ருதி லிங்காய நம

ஓம் ஏக லிங்காய நம

ஓம் ஐஸ்வர்ய லிங்காய நம

ஓம் ஓங்கார லிங்காய நம

ஓம் ஹரீம்கார லிங்காய நம

ஓம் கனக லிங்காய நம

ஓம் வேத லிங்காய நம

 

ஓம் பரம லிங்காய நம

ஓம் வ்யோம லிங்காய நம

ஓம் ஸகஸ்ர லிங்காய நம

ஓம் வன்ஹி லிங்காய நம

ஓம் புராண லிங்காய நம

ஓம் ஸ்ருதி லிங்காய நம

ஓம் பாதாள லிங்காய நம

ஓம் ப்ரஹ்ம லிங்காய நம

ஓம் ரஹஸ்ய லிங்காய நம

ஓம் ஸப்தத்வீ போர்த்துவ லிங்காய நம

 

ஓம் நாக லிங்காய நம

ஓம் தேஜோ லிங்காய நம

ஓம் யூர்த்துவ லிங்காய நம

ஓம் அதர்வ லிங்காய நம

ஓம் ஸாம லிங்காய நம

ஓம் யஜ்ஞாங்க லிங்காய நம

ஓம் யஜ்ஞ லிங்காய நம

ஓம் தத்வ லிங்காய நம

ஓம் தேவ லிங்காய நம

ஓம் விக்ரக லிங்காய நம

 

ஓம் பாவ லிங்காய நம

ஓம் ரஜோ லிங்காய நம

ஓம் ஸத்வ லிங்காய நம

ஓம் ஸ்வர்ண லிங்காய நம

ஓம் ஸ்படிக லிங்காய நம

ஓம் பவ லிங்காய நம

ஓம் ஸத்ரைகுண்ய லிங்காய நம

ஓம் மந்த்ர லிங்காய நம

ஓம் புருஷ லிங்காய நம

ஓம் ஸர்வாத்ம லிங்காய நம

 

ஓம் ஸர்வலோகாங்கலிங்காய நம

ஓம் புத்தி லிங்காய நம

ஓம் ஹங்கார லிங்காய நம

ஓம் பூத லிங்காய நம

ஓம் மஹேஸ்வர லிங்காய நம

ஓம் ஸுந்தர லிங்காய நம

ஓம் ஸுரேஸ்வர லிங்காய நம

ஓம் ஸுரேஸ லிங்காய நம

ஓம் மஹேச லிங்காய நம

ஓம் சங்கர லிங்காய நம

 

ஓம் தானவ நாஸ லிங்காய நம

ஓம் ரவிசந்திர லிங்காய நம

ஓம் ரூப லிங்காய நம

ஓம் பிரபஞ்ச லிங்காய நம

ஓம் விலக்ஷண லிங்காய நம

ஓம் தாப நிவாரண லிங்காய நம

ஓம் ஸ்வரூப லிங்காய நம

ஓம் ஸர்வ லிங்காய நம

ஓம் ப்ரிய லிங்காய நம

ஓம் ராம லிங்காய நம

 

ஓம் மூர்த்தி லிங்காய நம

ஓம் மஹேச லிங்காய நம

ஓம் வேதாந்த லிங்காய நம

ஓம் விஸ்வேஸ்வர லிங்காய நம

ஓம் யோகி லிங்காய நம

ஓம் ஹிருதய லிங்காய நம

ஓம் சின்மய லிங்காய நம

ஓம் சிதக்ன லிங்காய நம

ஓம் மஹேச லிங்காய நம

ஓம் லங்காபுரி லிங்காய நம

 

ஓம் லாலித லிங்காய நம

ஓம் சிதம்பர லிங்காய நம

ஓம் நாரத ஸேவித லிங்காய நம

ஓம் கமல லிங்காய நம

ஓம் கைலாஸ லிங்காய நம

ஓம் கருணாரஸ லிங்காய நம

ஓம் சாந்த லிங்காய நம

ஓம் கிரி லிங்காய நம

ஓம் வல்லப லிங்காய நம

ஓம் சங்கர லிங்காய நம

 

ஓம் ஸர்வஜனபூஜித லிங்காய நம

ஓம் ஸர்வபாதக நாசன லிங்காய நம

ஓம் கௌரி லிங்காய நம

ஓம் வேதஸ்வரூப லிங்காய நம

ஓம் சகல ஜனப்ரிய லிங்காய நம

ஓம் ஸகல ஜகத்ரக்ஷக லிங்காய நம

ஓம் இஷ்ட காம்யார்த்த பலஸித்தி லிங்காய நம

ஓம் சோபித லிங்காய நம

ஓம் மங்கள லிங்காய நம

 

இதையும் படிக்கலாம் : சிவ 14 தாண்டவம் ஸ்தலங்களும்..!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *