சில புதிய ஆங்கிலச் சொற்களுக்கான தமிழாக்கம்

சில புதிய ஆங்கிலச் சொற்களுக்கான தமிழாக்கம்

சில புதிய ஆங்கிலச் சொற்களுக்கான தமிழ் சொற்கள்

ஆங்கிலம்

தமிழ்

WhatsApp புலனம்
YouTube வலையொளி
Instagram படவரி
WeChat அளாவி
Messenger பற்றியம்
Twitter கீச்சகம்
Telegram தொலைவரி
Skype காயலை
Bluetooth ஊடலை
WiFi அருகலை
Hotspot பகிரலை
Broadband ஆலலை
Online இயங்கலை
Offline முடக்கலை
Thumb Drive விரலி
Hard Disk வன்தட்டு
GPS தடங்காட்டி
CCTV மறைகாணி
OCR எழுத்துணரி
LED ஒளிர்விமுனை
3D முத்திரட்சி
2D இருதிரட்சி
Projector ஒளிவீச்சி
Printer அச்சுப்பொறி
Scanner வருடி
Smart Phone திறன்பேசி
Simcard செறிவட்டை
Charger மின்னூக்கி
Digital எண்மின்
Cyber மின்வெளி
Router திசைவி
Selfie தம் படம் – சுயஉரு
Thumbnail சிறுபடம்
Meme போன்மி
Print Screen திரைப் பிடிப்பு
Inket மைவீச்சு
Laser சீரொளி

தமிழ்ச்சொற்கள் என்னவென்று தெரிந்தும் நாம் பயன்படுத்தும் சில ஆங்கிலச்சொற்கள்

 1. Kitchen – சமையலறை
 2. Hall – பொது அறை
 3. Toilet – கழிப்பறை
 4. Bathroom – குளியல் அறை
 5. Bedroom – படுக்கையறை
 6. Bed – படுக்கை
 7. Table – மேசை
 8. Sink – தொட்டி
 9. Pipe – குழாய்
 10. T.V. – தொலைக்காட்சி
 11. Remote (controller) – தொலையியக்கி
 12. Fridge/Refrigerator – குளிர்சாதனப்பெட்டி
 13. Paper – காகிதம்
 14. Newspaper – செய்தித்தாள்
 15. Call – அழை/கூப்பிடு
 16. Share – பகிர்
 17. Bicycle – மிதிவண்டி
 18. Bike – இரு சக்கர வாகனம்
 19. Car – ஊர்தி
 20. Bus – பேருந்து
 21. Train – ரயில்/தொடரி
 22. Aeroplane – விமானம்
 23. Auto rickshaw – மூன்று சக்கர வாகனம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *