ஐயப்பன் பதினெட்டாம் படிகள் சரணம்

சபரிமலை செல்லும் ஐயப்ப பக்தர்கள் தினமும் வழிபாடு செய்யும் போது சொல்ல வேண்டிய பதினெட்டாம் படிகள் சரணத்தை பற்றி கீழே பார்க்கலாம்.

ஐயப்பன் பதினெட்டாம் படிகள் சரணம்

1. ஒன்றாம் திருப்படி சரணம் பொன் ஐயப்பா

சாமி பொன் ஐயப்பா – என்

ஐயனே பொன் ஐயப்பா

சுவாமியே சரணம் சரணம் பொன் ஐயப்பா

 

2. இரண்டாம் திருப்படி சரணம் பொன் ஐயப்பா

சாமி பொன் ஐயப்பா – என்

ஐயனே பொன் ஐயப்பா

சுவாமியே சரணம் சரணம் பொன் ஐயப்பா

 

3. மூன்றாம் திருப்படி சரணம் பொன்

ஐயப்பா சாமி பொன் ஐயப்பா – என்

ஐயனே பொன் ஐயப்பா

சுவாமியே சரணம் சரணம் பொன் ஐயப்பா

 

4. நான்காம் திருப்படி சரணம் பொன் ஐயப்பா

சாமி பொன் ஐயப்பா – என்

ஐயனே பொன் ஐயப்பா

சுவாமியே சரணம் சரணம் பொன் ஐயப்பா

 

5. ஐந்தாம் திருப்படி சரணம் பொன் ஐயப்பா

சாமி பொன் ஐயப்பா – என்

ஐயனே பொன் ஐயப்பா

சுவாமியே சரணம் சரணம் பொன் ஐயப்பா

 

6. ஆறாம் திருப்படி சரணம் பொன் ஐயப்பா

சாமி பொன் ஐயப்பா – என்

ஐயனே பொன் ஐயப்பா

சுவாமியே சரணம் சரணம் பொன் ஐயப்பா

 

7. ஏழாம் திருப்படி சரணம் பொன் ஐயப்பா

சாமி பொன் ஐயப்பா – என்

ஐயனே பொன் ஐயப்பா

சுவாமியே சரணம் சரணம் பொன் ஐயப்பா

 

8. எட்டாம் திருப்படி சரணம் பொன் ஐயப்பா

சாமி பொன் ஐயப்பா – என்

ஐயனே பொன் ஐயப்பா

சுவாமியே சரணம் சரணம் பொன் ஐயப்பா

 

9. ஒன்பதாம் திருப்படி சரணம் பொன் ஐயப்பா

சாமி பொன் ஐயப்பா – என்

ஐயனே பொன் ஐயப்பா

சுவாமியே சரணம் சரணம் பொன் ஐயப்பா

 

10. பத்தாம் திருப்படி சரணம் பொன் ஐயப்பா

சாமி பொன் ஐயப்பா – என்

ஐயனே பொன் ஐயப்பா

சுவாமியே சரணம் சரணம் பொன் ஐயப்பா

 

11. பதினொன்றாம் திருப்படி சரணம் பொன் ஐயப்பா

சாமி பொன் ஐயப்பா – என்

ஐயனே பொன் ஐயப்பா

சுவாமியே சரணம் சரணம் பொன் ஐயப்பா

 

12. பன்னிரெண்டாம் திருப்படி சரணம் பொன் ஐயப்பா

சாமி பொன் ஐயப்பா – என்

ஐயனே பொன் ஐயப்பா

சுவாமியே சரணம் சரணம் பொன் ஐயப்பா

 

13. பதின்மூன்றாம் திருப்படி சரணம் பொன் ஐயப்பா

சாமி பொன் ஐயப்பா – என்

ஐயனே பொன் ஐயப்பா

சுவாமியே சரணம் சரணம் பொன் ஐயப்பா

 

14. பதினான்காம் திருப்படி சரணம் பொன் ஐயப்பா

சாமி பொன் ஐயப்பா – என்

ஐயனே பொன் ஐயப்பா

சுவாமியே சரணம் சரணம் பொன் ஐயப்பா

 

15. பதினைந்தாம் திருப்படி சரணம் பொன் ஐயப்பா

சாமி பொன் ஐயப்பா – என்

ஐயனே பொன் ஐயப்பா

சுவாமியே சரணம் சரணம் பொன் ஐயப்பா

 

16. பதினாறாம் திருப்படி சரணம் பொன் ஐயப்பா

சாமி பொன் ஐயப்பா – என்

ஐயனே பொன் ஐயப்பா

சுவாமியே சரணம் சரணம் பொன் ஐயப்பா

 

17. பதினேழாம் திருப்படி சரணம் பொன் ஐயப்பா

சாமி பொன் ஐயப்பா – என்

ஐயனே பொன் ஐயப்பா

சுவாமியே சரணம் சரணம் பொன் ஐயப்பா

 

18. பதினெட்டாம் திருப்படி சரணம் பொன் ஐயப்பா

சாமி பொன் ஐயப்பா – என்

ஐயனே பொன் ஐயப்பா

சுவாமியே சரணம் சரணம் பொன் ஐயப்பா

 

படி பதினெட்டும் சரணம் பொன் ஐயப்பா

சாமி பொன் ஐயப்பா – என்

ஐயனே பொன் ஐயப்பா

சுவாமியே சரணம் சரணம் பொன் ஐயப்பா

 

படி தொட்டு வந்தனம் சரணம் பொன் ஐயப்பா

சாமி பொன் ஐயப்பா – என்

ஐயனே பொன் ஐயப்பா

சுவாமியே சரணம் சரணம் பொன் ஐயப்பா

இதையும் படிக்கலாம் : ஐயப்பன் 108 சரணம்..!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *