மாலை அணியும் போது சொல்ல வேண்டிய மந்திரம்

ஐயப்ப பக்தர்கள் ஐயப்பனுக்கு மாலை அணியும் போது சொல்ல வேண்டிய மந்திரங்கள்.

மாலை அணியும் போது சொல்ல வேண்டிய மந்திரம்

ஞானமுத்ராம் சாஸ்த்ரு முத்ராம் குருமுத்ராம் நமாம்

யஹம்

வன முத்ராம் சுக்த முத்ராம் ருத்ர முத்ராம் நமாம்

யஹம்

சா;தமுத்ராம் சத்தியமுத்ராம் வருதுமுத்ராம் நமாம்

யஹம்

சபர்யாஸ்ரம சத்யேன முத்ராம் பாது ஸதாபிமே

குருதக்ஷிணயா பூர்வம் தஸ்யா நுக்ரஹ காரினே –

சரணாகத முத்ராக்யம் த்வன் முத்ராம் தாரயா

யஹம்

சின் முத்ரா கேசரி முத்ராம் பத்ர முத்ராம் நமாம்

யஹம்

சபர்யாசல முத்தராயை நமஸ்துப்யம் நமோ நவ;

இதையும் படிக்கலாம் : ஐயப்ப மாலையை கழட்டும் போது சொல்லும் மந்திரம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *