ஓம் ஜய ஜகதீஷ ஹரே பாடல் வரிகள்..!

ஓம் ஜய ஜகதீஷ ஹரே
ஸ்வாமீ ஜய ஜகதீஷ ஹரே
பக்த ஜனோம் கே ஸம்கட,
தாஸ ஜனோம் கே ஸம்கட,
க்ஷண மேம் தூர கரே,
ஓம் ஜய ஜகதீஷ ஹரே (1)

ஜோ த்யாவே பல பாவே,
துக பினஸே மன கா
ஸ்வாமீ துக பினஸே மன கா
ஸுக ஸம்மதி கர ஆவே,
ஸுக ஸம்மதி கர ஆவே,
கஷ்ட மிடே தன கா
ஓம் ஜய ஜகதீஷ ஹரே (2)

மாத பிதா தும மேரே,
ஶரண கஹூம் மைம் கிஸகீ
ஸ்வாமீ ஶரண கஹூம் மைம் கிஸகீ .
தும பின ஔர ன தூஜா,
தும பின ஔர ன தூஜா,
ஆஸ கரூம் மைம் ஜிஸகீ
ஓம் ஜய ஜகதீஷ ஹரே (3)

தும பூரண பரமாத்மா,
தும அம்தரயாமீ
ஸ்வாமீ தும அன்தரயாமீ
பராப்ரஹ்ம பரமேஶ்வர,
பராப்ரஹ்ம பரமேஶ்வர,
தும ஸப கே ஸ்வாமீ
ஓம் ஜய ஜகதீஷ ஹரே (4)

தும கருணா கே ஸாகர,
தும பாலனகர்தா
ஸ்வாமீ தும பாலனகர்தா,
மைம் மூரக கல காமீ
மைம் ஸேவக தும ஸ்வாமீ,
க்றுபா கரோ பர்தார
ஓம் ஜய ஜகதீஷ ஹரே (5)

தும ஹோ ஏக அகோசர,
ஸபகே ப்ராணபதி,
ஸ்வாமீ ஸபகே ப்ராணபதி,
கிஸ வித மிலூம் தயாமய,
கிஸ வித மிலூம் தயாமய,
துமகோ மைம் குமதி
ஓம் ஜய ஜகதீஷ ஹரே (6)

தீனபம்து துகஹர்தா,
டாகுர தும மேரே,
ஸ்வாமீ தும ரமேரே
அபனே ஹாத உடாவோ,
அபனீ ஶரண லகாவோ
த்வார படா தேரே
ஓம் ஜய ஜகதீஷ ஹரே (7)

விஷய விகார மிடாவோ,
பாப ஹரோ தேவா,
ஸ்வாமீ பாப ஹரோ தேவா,
ஶ்ரத்தா பக்தி படாவோ,
ஶ்ரத்தா பக்தி படாவோ,
ஸம்தன கீ ஸேவா
ஓம் ஜய ஜகதீஷ ஹரே (8)

இதையும் படிக்கலாம் : சாய்பாபா தூப் ஆரத்தி பாடல் வரிகள்..!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *