சேமக் கோமள (திருச்செந்தூர்) – திருப்புகழ் 59

சேமக் கோமள பாதத் தாமரை
சேர்தற் கோதும – நந்தவேதா

தீதத் தேயவி ரோதத் தேகுண
சீலத் தேமிக – அன்புறாதே

காமக் ரோதவு லோபப் பூதவி
காரத் தேயழி – கின்றமாயா

காயத் தேபசு பாசத் தேசிலர்
காமுற் றேயும – தென்கொலோதான்

நேமிச் சூரொடு மேருத் தூளெழ
நீளக் காளபு – யங்ககால

நீலக் ரீபக லாபத் தேர்விடு
நீபச் சேவக – செந்தில்வாழ்வே

ஓமத் தீவழு வார்கட் கூர்சிவ
லோகத் தேதரு – மங்கைபாலா

யோகத் தாறுப தேசத் தேசிக
வூமைத் தேவர்கள் – தம்பிரானே.

இதையும் படிக்கலாம் : தகரநறை (திருச்செந்தூர்) – திருப்புகழ் 60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *