திருப்புகழ் 1333 – 1338

திருப்புகழ் 1333 – 1338

திருப்புகழ் 1333 – கோலக்காதிற் (திருக்கானப்பேர்)
திருப்புகழ் 1334 – கன்றிவரு நீல (திருச்செந்தூர்)
திருப்புகழ் 1335 – வம்புங் கோபமும் (செங்குன்றாபுரம்)
திருப்புகழ் 1336 – வறுமைப் பாழ்பிணி (சுவாமிமலை)
திருப்புகழ் 1337 – காதின்மணி ஓலை (பொதுப்பாடல்கள்)
திருப்புகழ் 1338 – சிவணிதா வியமனது (பழநி)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *