ஐயப்பனின் சரண மாலை

ஐயப்ப பக்தர்கள் தினமும் சொல்ல வேண்டிய ஐயப்பனின் சரண மாலையை பற்றி பார்க்கலாம்.

மகா கணபதி தியான ஸ்லோகம்

மூக்ஷிக வாஹந மோதக ஹஸ்த

சாமர கர்ண விலம்பித ஸுத்ர

வாமந ரூப மஹேச்வர புத்ர

விக்ந விநாயக பாத நமஸ்தே

ஐயப்பனுக்கு மாலை அணியும் முன் சொல்லும் மந்திரம்

ஞானமுத்ராம் சாஸ்த்ரு முத்ராம்
குருமுத்ராம் நமாம் யஹம்

வன முத்ராம் சுக்த முத்ராம்
ருத்ர முத்ராம் நமாம் யஹம்

சாந்தமுத்ராம் சத்தியமுத்ராம்
வருதமுத்ராம் நமாம் யஹம்

சபர்யாஸ்ரம சத்யேன முத்ராம்
யாதுதா சேதாபிமே

குருதக்ஷ்ண்யா பூர்வம் தஸ்யா
நுக்ரஹ காரினே

சரணாகத முத்ராக்யம் த்வன் முத்ராம்
தாரயா யஹம்

சின் முத்ராம் கேசரி முத்ராம் பத்ர முத்ராம்
நமாம் யஹம்

சபர்யாசல முத்தராயை
நமஸ்துப்யம் நமோ நம;

இதையும் படிக்கலாம் : சுவாமியே சரணம் ஐயப்பா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *