சூலினி துர்க்கா மந்திரம்..!

அஸ்ய ஸ்ரீ சூலினி துர்கா மஹா மந்த்ரஸ்ய தீர்க்தமா ருஷி: ககுப் சந்த:
ஸ்ரீ சூலினிதுர்கா தேவதா ஹூம் பீஜம் ஸ்வாஹா சக்தி மம ஸர்வா பீஷ்ட ஸித்யர்தே ஜபே விநியோக:

சூலினி துர்க்கே தேவஸித்த சூபூஜிதே நந்தினி
மாம் ரக்ஷ ரக்ஷ மஹா யோகேச்வரி ஹும்பட் அங்குஷ்டாப் ஹ்ருதயா

சூலினி துர்க்கே தேவஸித்த சூபூஜிதே நந்தினி
மாம் ரக்ஷ ரக்ஷ மஹா யோகேச்வரி ஹும்பட் தர்ஜ ஸிரஸே

சூலினி துர்க்கே தேவஸித்த சூபூஜிதே நந்தினி
மாம் ரக்ஷ ரக்ஷ மஹா யோகேச்வரி ஹும்பட் மத்யமா ஸிகாயை

சூலினி துர்க்கே தேவஸித்த சூபூஜிதே நந்தினி
மாம் ரக்ஷ ரக்ஷ மஹா யோகேச்வரி ஹும்பட் அனாமி கவசாய

சூலினி துர்க்கே தேவஸித்த சூபூஜிதே நந்தினி
மாம் ரக்ஷ ரக்ஷ மஹா யோகே ச்வரி ஹும்பட் கனிஷ்டி நேத்ரத்

சூலினி துர்க்கே தேவஸித்த சூபூஜிதே நந்தினி
மாம் ரக்ஷ ரக்ஷ மஹா யோகேச்வரி ஹும்பட் கரதல அஸ்த்ரா

பூர்புவஸ்ஸுவரோம் இதி திக் பந்த:

மூல மந்த்ரம்

“ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் க்ரௌம் தும்
ஜ்வல ஜ்வல சூலினீ துஷ்டக்ரஹ ஹும்பட் ஸ்வாஹா”

இதையும் படிக்கலாம் : பயம் நீங்க துர்க்கை அம்மன் வழிபாட்டு முறைகள்.!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *