சிறுவாபுரி முருகன் திருப்புகழ் 108 போற்றி..!

1. அகத்திய முனிக்கொரு தமிழ்த்ரயம் உரைத்தவா போற்றி
2. அடியார் சித்தத்து இருக்கும் முருகா போற்றி
3. அடி அந்தமிலா அயில் வேல் அரசே போற்றி
4. அடியார் இடைஞ்சல் களைவோனே போற்றி
5. அடியார் இருவினைத் தொகையறுப்பாய் போற்றி
6. அடியார்கள் பங்கில் வருதேவே போற்றி
7. அத்தா நிருத்தா அரத்த ஆடையா போற்றி
8. அந்தண் மறை வேள்வி காவற்கார போற்றி
9. அமராவதி புரக்கும் ஆனைக்கு இறைவா போற்றி
10. அமருல கிறைவ உமைதரு புதல்வ போற்றி

11. அரிய மோன விழிதிறந்த நளின பாதம் போற்றி
12. அலகில் தமிழால் உயர் சமர்த்தனே போற்றி
13. அறு சமய சாத்திரப் பொருளோனேபோற்றி
14. அறிவுடன் ஓது மாதவர் பெருவாழ்வேபோற்றி
15. அறிவும் உரமும் அறமும் நிறமும் உடையாய் போற்றி
16. அறிவிற் பெரிய மேன்மைக்கார போற்றி
17. அன்பர் மகிழ வரங்களும் அருள்வாய் போற்றி
18. ஆதி அந்தமுமான சங்கரி குமரேசா போற்றி
19. ஆதி முடிவு அற்ற திரு நாமக்கார போற்றி
20. ஆயிர முகத்து நதி பாலா போற்றி

21. ஆறுதிருப்பதியில் வளர் பெருமாள் போற்றி
22. இன்சொல் விசாகா க்ருபாகர போற்றி
23. இணையில் அருணை பழநி கிழவ போற்றி
24. இமயவரை ஈன்ற மங்கைக்கு ஒருபாலா போற்றி
25. உக்ர இறையவர் புதல்வா முதல்வா போற்றி
26. உமையாள் பயந்த இலஞ்சியமே போற்றி
27. உலகு அளவு மால் மகிழ்ந்த மருகா போற்றி
28. எந்தனுடைச் சாமிநாதா வயலூராபோற்றி
29. எழுதா மறைமா முடிவே வடிவே போற்றி
30. என்றும் அகலாத இளமைக்கார போற்றி

31. ஒருகால் முருகவேள் எனவும் அருள்தாராய் போற்றி
32. கசிவார் இதயத் தமிர்தே போற்றி
33. கடம்ப மலர் முடிக்கும் இளையோனே போற்றி
34. கரிமுகவன் இளைய கந்தப் பெருமான் போற்றி
35. கருதுவார் மனம் புகுந்த பெருமாளேபோற்றி
36. கர்பர் கயிலாயர் மைந்த வடிவேலாபோற்றி
37. கவுரி நாயகனார் குரு நாயக போற்றி
38. குருபுங்கவ எண்குண பஞ்சரனே போற்றி
39. குன்றுருவ ஏவும் வேலைக்கார போற்றி
40. குமர குர கார்த்திகைப் பெருமாளே போற்றி

41. குவடு தவிடு படக் குத்திய காங்கேயா போற்றி
42. குறமகள் தார்வேய்ந்த புயனே போற்றி
43. குறமகளை வந்தித்து அணைவோனே போற்றி
44. சகல வேதமுமே தொழு சமரபுரிப் பெருமாளே போற்றி
45. சரவணத்திற் பிறந்த ஒரு கந்தசுவாமியே போற்றி
46. சம்பந்தன் எனத் தமிழ் தேக்கிய பெருமான் போற்றி
47. சிந்தாலத்தை அடர் சுந்தா போற்றி
48. சலைகள் உருவிட அயிலைவிடு குமர போற்றி
49. சிவகாம சுந்தரியே தரு பாலக போற்றி
50. சூர்மா மடியத் தொடுவேலவனே போற்றி

51. செஞ்சொல் அடியார்கள் வாரக்காரபோற்றி
52. செஞ் சேவற், செங்கையுடைய சண்முகா போற்றி
53. செந்தமிழ் சொல் நாலு கவிதைக்கார போற்றி
54. செந்தமிழ் நூல் விரித்த செவ்வேள் போற்றி
55. செவ்வான் உருவில் திகழ் வேலவா போற்றி
56. சேலார் வயல் பொழில் செங்கோடைக்குமர போற்றி
57. செயே வேளே பூவே கோவே போற்றி
58. சோதி கார்த்திகை பெற்ற விளக்கொளி போற்றி
59. ஞானகர சுர பாஸ்கரனே போற்றி
60. தமிழ் சோதித்து அலங்கல் அணி அத்தா போற்றி

61. தமிழ்தனை கரை காட்டிய திறலோனே போற்றி
62. திரியம்பகி அளித்த செல்வச் சிறுவா போற்றி
63. திங்கள் சூடிய நாயகர் பெருவாழ்வே போற்றி
64. திருக்குராவடி நிழல் தனில் உறைவோய் போற்றி
65. திருந்த வேதம் தண்தமிழ் தெரிதருபுலவ போற்றி
66. திருமக சந்தர முருக கடம்ப சிவசுத போற்றி
67. திருநடனம் இடு மயிலில் வரு குமர போற்றி
68. திமிர தினகர முருக சரவணபவ போற்றி
69. திறல் பூண்ட சுப்ரமண்ய ஷண்முகவேலா போற்றி
70. தீர தீர தீராதி தீரப் பெரியோனே போற்றி

71. தேவ தேவ தேவாதி தேவப் பெருமாளே போற்றி
72. தூவிக்குல மயில் வாகனனே போற்றி
73. தெரிவை பாரதியர் சாதியிலாதவர் தரசேய் போற்றி
74. தெய்வ வாரண வநிதை புநிதா போற்றி
75. தொழுது வழிபடும் அடியர் காவற்கார போற்றி
76. நக்கீரர் சரண் என வந்தருள் முருக போற்றி
77. நீலக்ரிப கலாபத் தேர்விடு சேவகா போற்றி
78. நீர் பெருஞ் சடையாரருள் தேசிகா போற்றி
79. நிதியே நித்தியமே என் நினைவேபோற்றி
80. நினைத்ததை முடித்தருள் கிருபைக் கடலே போற்றி

81. பச்சை மாமயில் மெச்ச ஏறிய பாகா போற்றி
82. பரமற்கு அருமறை உபசேதித்த தேசிகா போற்றி
83. பரமகல்யாணி தந்த பெருவாழ்வே போற்றி
84. பல குன்றிலும் அமர்ந்த பெருமாள்போற்றி
85. பொன்பரவு கதிர்வீசு வடிவேலா போற்றி
86. மகாமாயை களைந்திட வல்லபிரான் போற்றி
87. மஞ்சரி குஞ்சரி தோய் காங்கேயா போற்றி
88. மணம் அறாத கடம்பு பனைவோய் போற்றி
89. மதுமலர்க் கண் துயில் முகுந்தன் மருகா போற்றி
90. மந்தாகினி தந்த வரோதயனே போற்றி

91. மயில் கொண்டு உலகு நொடியில் வருவாய் போற்றி
92. மன்னா குறத்தியின் மன்னா வயற்பதி மன்னா போற்றி
93. மறவாதவர் நினைப்பவை முடிப்பவா போற்றி
94. மாநிலம் எழினும் மேலான நாயக போற்றி
95. முத்தமிழை ஆயும் வரிசைக்கார போற்றி
96. மைவருங் கண்டத்தர் மைந்தா போற்றி
97. வடிவும் இளமையும் வளமையுமுடையாய் போற்றி
98. வாசக அதீத மனோலய பஞ்சுரா போற்றி
99. வாசுகி எடுத்துதவும் வாசிக்காரா போற்றி
100. வாவியில் உதித்த முகமாயக்காராபோற்றி

101. வாகை புனை குக்குட பதாகைக் காரா போற்றி
102. வேடர் குலப் பிடிதோய்மலையே போற்றி
103. வேதாள கணம் புகழ் வேலவனேபோற்றி
104. வை வைத்த வேற்படை வானவனே போற்றி
105. வேத ஆகம சித்ர வேலாயுதனே போற்றி
106. வேலும் மயிலும் நினைந்தவர் துயர்தீர அருள்வாய் போற்றி
107. சந்ததமும் அடியார்கள் சிந்தையது குடியான தண் சிறுவை தனில் மேவும் பெருமான் போற்றி போற்றி
108. வளம் மிகுந்த சிறுவை மேவி வரம் மிகுந்த பெருமான் போற்றி போற்றி

இதையும் படிக்கலாம் : சிறுவாபுரி முருகன் வேல் 108 போற்றி..!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *