ஸ்ரீ வாராஹி அஷ்டோத்திரம்

வராஹி தெய்வத்தை வணங்கி ஸ்ரீ வாராஹி அஷ்டோத்திரம் சொல்வதால் வெற்றி அடையலாம். சகல ஐஸ்வரியங்கள் கிட்டும்.

ஸ்ரீ வாராஹி அஷ்டோத்திரம்

 

ஓம் வாராஹ்யை நம:

ஓம் பஞ்சமி சித்தி தேவ்யை நம:

ஓம் வாசவ்யை நம:

ஓம் வைதேஹ்யை நம:

ஓம் வஸூதாயை நம:

 

ஓம் விஷ்ணு வல்லபாயை நம:

ஓம் பலாயை நம:

ஓம் வஸூந்தராயை நம:

ஓம் வாமாயை நம:

ஓம் தர்மிண்யை நம:

 

ஓம் அதிசயகார்ய ஸித்திதாயை நம:

ஓம் பகவத்யை நம:

ஓம் ஸ்ரீ புர ரக்ஷிண்யை நம:

ஓம் வனப்ரியாயை நம:

ஓம் காம்யாயை நம:

ஓம் காஞ்சன்யை நம:

ஓம் கபாலின்யை நம:

ஓம் தாராயை நம:

ஓம் லக்ஷ்ம்யை நம:

ஓம் சக்த்யை நம:

 

ஓம் சண்ட்யை நம:

ஓம் பீமாயை நம:

ஓம் அபயாயை நம:

ஓம் வார்த்தாள்யை நம:

ஓம் வாக் விலாஸின்யை நம:

ஓம் நித்ய வைபவாயை நம:

ஓம் நித்ய சந்தோஷின்யை நம:

ஓம் மணிமகுட பூஷணாயை நம:

ஓம் மணிமண்டப வாஸின்யை நம:

ஓம் ரக்தமால் யாம் பரதராயை நம:

 

ஓம் கபாலி ப்ரிய தண்டின்யை நம:

ஓம் அஸ்வாரூடாயை நம:

ஓம் தண்டநாயக்யை நம:

ஓம் கிரிசக்ர ரதாரூடாயை நம:

ஓம் உத்தராயை நம:

ஓம் வராஹ முகாயை நம:

ஓம் பைரவ்யை நம:

ஓம் குர்குராயை நம:

ஓம் வாருண்யை நம:

ஓம் ப்ரும்மரந்தரகாயை நம:

 

ஓம் ஸ்வர்க்காயை நம:

ஓம் பாதாள காயை நம:

ஓம் பூமிகாயை நம:

ஓம் ஸ்ரியை நம:

ஓம் அஸிதாரிண்யை நம:

ஓம் கர்கராயை நம:

ஓம் மனோவாஸாயை நம:

ஓம் அந்தே அந்தின்யை நம:

ஓம் சதுரங்க பலோத்கடாயை நம:

ஓம் ஸத்யாயை நம:

 

ஓம் க்ஷேத்ரக்ஞாயை நம:

ஓம் மங்களாயை நம:

ஓம் ம்ருத்யை நம:

ஓம் ம்ருத்யுஞ்சயாயை நம:

ஓம் மகிஷக்ன்யை நம:

ஓம் ஸிம்ஹாருடாயை நம:

ஓம் மஹிஷாருடாயை நம:

ஓம் வ்யாக்ராரூடாயை நம:

ஓம் அஸ்வாரூடாயை நம:

ஓம் ருந்தே ருந்தின்யை நம:

 

ஓம் தான்யப்ரதாயை நம:

ஓம் தராப்ரதாயை நம:

ஓம் பாபநாசின்யை நம:

ஓம் தோஷநாஸின்யை நம:

ஓம் ரிபு நாஸின்யை நம:

ஓம் க்ஷமாரூபிண்யை நம:

ஓம் ஸித்திதாயின்யை நம:

ஓம் ரௌத்ர்யை நம:

ஓம் சர்வக்ஞாயை நம:

ஓம் வ்யாதிநாஸின்யை நம:

 

ஓம் அபயவரதாயை நம:

ஓம் ஜம்பே ஜம்பின்யை நம:

ஓம் உத்தண்டின்யை நம:

ஓம் தண்டநாயிகாயை நம:

ஓம் துக்கநாஸின்யை நம:

ஓம் தாரித்ர்ய நாஸின்யை நம:

ஓம் ஹிரண்ய கவசாயை நம:

ஓம் வ்யசவாயிகாயை நம:

ஓம் அரிஷ்டதமன்யை நம:

ஓம் சாமுண்டாயை நம:

 

ஓம் கந்தின்யை நம:

ஓம் கோரக்ஷகாயை நம:

ஓம் பூமிதானேஸ்வர்யை நம:

ஓம் மோஹே மோஹின்யை நம:

ஓம் பஹூரூபாயை நம:

ஓம் ஸ்வப்னவாராஹ்யை நம:

ஓம் மஹா வராஹ்யை நம:

ஓம் ஆஷாட பஞ்சமி பூஜனப்பிரியாயை நம:

ஓம் மதுவாராஹ்யை நம:

ஓம் மந்த்ரிணி வாராஹ்யை நம:

 

ஓம் பக்த வாராஹ்யை நம:

ஓம் பஞ்சம்யை நம:

ஓம் பஞ்ச பஞ்சிகாபீடவாஸின்யை நம:

ஓம் ஸமயேஸ்வர்யை நம:

ஓம் ஸங்கேதாயை நம:

ஓம் ஸ்தம்பே ஸ்தம்பின்யை நம:

ஓம் வன வாசின்யை நம:

ஓம் கிருபா ரூபின்யை நம:

ஓம் தயாரூபின்யை நம:

ஓம் ஸகலவிக்ன விநாஸின்யை நம:

 

ஓம் போத்ரிண்யை நம:

ஓம் சர்வ துஷ்ட ஜிஹ்வா முகவார்க் ஸ்தம்பின்யை நம:

ஓம் அனுக்ரஹதாயை நம:

ஓம் அணிமாதி சித்திதாயை நம:

ஓம் ஸ்ரீ ப்ருஹத் வாராஹ்யை நம:

ஓம் ஆக்ஞா சக்ரேஸ்வர்யை நம:

ஓம் விஸ்வ விஜயாயை நம:

ஓம் ஸ்ரீ புவனேஸ்வரீ ப்ரிய மஹா வாராஹ்யை நம:

இதையும் படிக்கலாம் : வாராஹி அம்மன் மந்திரங்கள்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *