வீடு, மனை வாங்க மந்திரம்..!

ஓம் காகத்வஜாய வித்மஹே

கட்கஹஸ்தாய தீமஹி

தன்னோ மந்தஹ் ப்ரசோதயாத்

ஓம் ரவிசுதாய வித்மஹே

மந்தக்ரஹாய தீமஹி

தன்னோ சனிஹ் ப்ரசோதயாத்

ஓம் காகத்வஜாய வித்மஹே

கட்கஹஸ்தாய தீமஹி

தன்னோ சனிஹ் ப்ரசோதயாத்

ஓம் வைவஸ்வதாய வித்மஹே

பங்குபாதாய தீமஹி

தன்னோ மந்தஹ் ப்ரசோதயாத்

ஓம் சனீஸ்வராய வித்மஹே

சாயாபுத்ராய தீமஹி

தன்னோ சனிஹ் ப்ரசோதயாத்

ஓம் சதுர்புஜாய வித்மஹே

தண்டஹஸ்தாய தீமஹி

தன்னோ மந்தஹ் ப்ரசோதயாத்

இதையும் படிக்கலாம் : வீடு கட்ட தேவையான சில வாஸ்து குறிப்புகள்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *