திருப்புகழ்..!

திருப்புகழ் என்பது முருக பெருமான் மீது அருணகிரிநாதர் இயற்றிய ஒரு பக்தி நூல்.

திருப்புகழ் (1 – 110)
திருப்புகழ் (111 – 221)
திருப்புகழ் (222 – 332)
திருப்புகழ் (333 – 443)
திருப்புகழ் (444 – 554)
திருப்புகழ் (555 – 665)
திருப்புகழ் (666 – 776)
திருப்புகழ் (777 – 887)
திருப்புகழ் (888 – 998)
திருப்புகழ் (999 – 1110)
திருப்புகழ் (1111 – 1221)
திருப்புகழ் (1222 – 1332)
திருப்புகழ் (1333 – 1338)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *