திருப்புகழ் 1 – 110

திருப்புகழ் 1 – 110

திருப்புகழ் 1 – கைத்தல நிறைகனி (வயலூர்)
திருப்புகழ் 2 – பக்கரை விசித்ரமணி (விநாயகர்)
திருப்புகழ் 3 – உம்பர் தரு (விநாயகர்)
திருப்புகழ் 4 – நினது திருவடி (விநாயகர்)
திருப்புகழ் 5 – விடமடைசு வேலை (விநாயகர்)
திருப்புகழ் 6 – முத்தைத்தரு (திருவருணை)
திருப்புகழ் 7 – அருக்கு மங்கையர் (திருப்பரங்குன்றம்)
திருப்புகழ் 8 – உனைத் தினம் (திருப்பரங்குன்றம்)
திருப்புகழ் 9 – கருவடைந்து (திருப்பரங்குன்றம்
திருப்புகழ் 10 – கறுக்கும் அஞ்சன (திருப்பரங்குன்றம்)
திருப்புகழ் 11 – கனகந்திரள்கின்ற (திருப்பரங்குன்றம்)
திருப்புகழ் 12 – காதடருங்கயல் (திருப்பரங்குன்றம்)
திருப்புகழ் 13 – சந்ததம் பந்த (திருப்பரங்குன்றம்)
திருப்புகழ் 14 – சருவும்படி (திருப்பரங்குன்றம்)
திருப்புகழ் 15 – தடக்கைப் பங்கயம் (திருப்பரங்குன்றம்)
திருப்புகழ் 16 – பதித்த செஞ்சந்த (திருப்பரங்குன்றம்)
திருப்புகழ் 17 – பொருப்புறுங் (திருப்பரங்குன்றம்)
திருப்புகழ் 18 – மன்றலங் கொந்துமிசை (திருப்பரங்குன்றம்)
திருப்புகழ் 19 – வடத்தை மிஞ்சிய (திருப்பரங்குன்றம்)
திருப்புகழ் 20 – வரைத்தடங் கொங்கை (திருப்பரங்குன்றம்)
திருப்புகழ் 21 – அங்கை மென்குழல் (திருச்செந்தூர்)
திருப்புகழ் 22 – அந்தகன் வருந்தினம் (திருச்செந்தூர்)
திருப்புகழ் 23 – அமுத உததி விடம் (திருச்செந்தூர்)
திருப்புகழ் 24 – அம்பொத்த விழி (திருச்செந்தூர்)
திருப்புகழ் 25 – அருணமணி மேவு (திருச்செந்தூர்)
திருப்புகழ் 26 – அவனி பெறுந்தோடு (திருச்செந்தூர்)
திருப்புகழ் 27 – அளக பாரமலைந்து (திருச்செந்தூர்)
திருப்புகழ் 28 – அறிவழிய மயல்பெருக (திருச்செந்தூர்)
திருப்புகழ் 29 – அனிச்சம் கார்முகம் (திருச்செந்தூர்)
திருப்புகழ் 30 – அனைவரும் மருண்டு (திருச்செந்தூர்)
திருப்புகழ் 31 – இயலிசையில் உசித (திருச்செந்தூர்)
திருப்புகழ் 32 – இருகுழை யெறிந்த (திருச்செந்தூர்)
திருப்புகழ் 33 – இருள்விரி குழலை (திருச்செந்தூர்)
திருப்புகழ் 34 – உததியறல் மொண்டு (திருச்செந்தூர்)
திருப்புகழ் 35 – உருக்கம் பேசிய (திருச்செந்தூர்)
திருப்புகழ் 36 – ஏவினை நேர்விழி (திருச்செந்தூர்)
திருப்புகழ் 37 – ஓராது ஒன்றை (திருச்செந்தூர்)
திருப்புகழ் 38 – கட்டழகு விட்டு (திருச்செந்தூர்)
திருப்புகழ் 39 – கண்டுமொழி (திருச்செந்தூர்)
திருப்புகழ் 40 – கமல மாதுடன் (திருச்செந்தூர்)
திருப்புகழ் 41 – கரிக்கொம்பம் (திருச்செந்தூர்)
திருப்புகழ் 42 – கருப்பம் தங்கு (திருச்செந்தூர்)
திருப்புகழ் 43 – களபம் ஒழுகிய (திருச்செந்தூர்)
திருப்புகழ் 44 – கனங்கள் கொண்ட (திருச்செந்தூர்)
திருப்புகழ் 45 – கன்றிலுறு மானை (திருச்செந்தூர்)
திருப்புகழ் 46 – காலனார் வெங்கொடும் (திருச்செந்தூர்)
திருப்புகழ் 47 – குகர மேவுமெய் (திருச்செந்தூர்)
திருப்புகழ் 48 – குடர்நிண மென்பு (திருச்செந்தூர்)
திருப்புகழ் 49 – குழைக்கும் சந்தன (திருச்செந்தூர்)
திருப்புகழ் 50 – கொங்கைகள் (திருச்செந்தூர்)
திருப்புகழ் 51 – கொங்கைப் பணை (திருச்செந்தூர்)
திருப்புகழ் 52 – கொடியனைய இடை (திருச்செந்தூர்)
திருப்புகழ் 53 – கொம்பனையார் (திருச்செந்தூர்)
திருப்புகழ் 54 – கொலை மதகரி (திருச்செந்தூர்)
திருப்புகழ் 55 – சங்குபோல் மென் (திருச்செந்தூர்
திருப்புகழ் 56 – சங்கை தான் ஒன்று (திருச்செந்தூர்
திருப்புகழ் 57 – சத்தம் மிகு ஏழு (திருச்செந்தூர்)
திருப்புகழ் 58 – சந்தன சவ்வாது (திருச்செந்தூர்)
திருப்புகழ் 59 – சேமக் கோமள (திருச்செந்தூர்)
திருப்புகழ் 60 – தகரநறை (திருச்செந்தூர்)
திருப்புகழ் 61 – தண் தேனுண்டே (திருச்செந்தூர்)
திருப்புகழ் 62 – தண்டை அணி (திருச்செந்தூர்)
திருப்புகழ் 63 – தந்த பசிதனை (திருச்செந்தூர்)
திருப்புகழ் 64 – தரிக்குங்கலை (திருச்செந்தூர்)
திருப்புகழ் 65 – துன்பங்கொண்டு அங்கம் (திருச்செந்தூர்)
திருப்புகழ் 66 – தெருப்புறத்து (திருச்செந்தூர்)
திருப்புகழ் 67 – தொடரியமன் (திருச்செந்தூர்)
திருப்புகழ் 68 – தொந்தி சரிய (திருச்செந்தூர்)
திருப்புகழ் 69 – தோலொடு மூடிய (திருச்செந்தூர்)
திருப்புகழ் 70 – நாலும் ஐந்து வாசல் (திருச்செந்தூர்)
திருப்புகழ் 71 – நிதிக்குப் பிங்கலன் (திருச்செந்தூர்)
திருப்புகழ் 72 – நிலையாப் பொருளை (திருச்செந்தூர்)
திருப்புகழ் 73 – நிறுக்குஞ் சூதன (திருச்செந்தூர்)
திருப்புகழ் 74 – பங்கம் மேவும் பிறப்பு (திருச்செந்தூர்)
திருப்புகழ் 75 – பஞ்ச பாதகம் (திருச்செந்தூர்)
திருப்புகழ் 76 – படர்புவியின் மீது (திருச்செந்தூர்)
திருப்புகழ் 77 – பதும இருசரண் (திருச்செந்தூர்)
திருப்புகழ் 78 – பரிமள களப (திருச்செந்தூர்)
திருப்புகழ் 79 – பருத்தந்த (திருச்செந்தூர்)
திருப்புகழ் 80 – பாத நூபுரம் (திருச்செந்தூர்)
திருப்புகழ் 81 – புகரப் புங்க (திருச்செந்தூர்)
திருப்புகழ் 82 – பூரண வார கும்ப (திருச்செந்தூர்)
திருப்புகழ் 83 – பெருக்கச் சஞ்சலித்து (திருச்செந்தூர்)
திருப்புகழ் 84 – மங்கை சிறுவர் (திருச்செந்தூர்)
திருப்புகழ் 85 – மஞ்செனுங் குழல் (திருச்செந்தூர்)
திருப்புகழ் 86 – மனத்தின் பங்கு (திருச்செந்தூர்)
திருப்புகழ் 87 – மனைகனக மைந்தர் (திருச்செந்தூர்)
திருப்புகழ் 88 – மாய வாடை (திருச்செந்தூர்)
திருப்புகழ் 89 – மான்போல் கண் (திருச்செந்தூர்)
திருப்புகழ் 90 – முகிலாமெனும் (திருச்செந்தூர்)
திருப்புகழ் 91 – முந்துதமிழ் மாலை (திருச்செந்தூர்)
திருப்புகழ் 92 – முலை முகம் (திருச்செந்தூர்)
திருப்புகழ் 93 – மூப்புற்றுச் செவி (திருச்செந்தூர்)
திருப்புகழ் 94 – மூளும்வினை சேர (திருச்செந்தூர்)
திருப்புகழ் 95 – வஞ்சங்கொண்டும் (திருச்செந்தூர்)
திருப்புகழ் 96 – வஞ்சத்துடன் ஒரு (திருச்செந்தூர்)
திருப்புகழ் 97 – வந்து வந்து முன் (திருச்செந்தூர்)
திருப்புகழ் 98 – வரியார் கருங்கண் (திருச்செந்தூர்)
திருப்புகழ் 99 – விதி போலும் உந்து (திருச்செந்தூர்)
திருப்புகழ் 100 – விந்ததில் ஊறி (திருச்செந்தூர்)
திருப்புகழ் 101 – விறல்மாரன் ஐந்து (திருச்செந்தூர்)
திருப்புகழ் 102 – வெங்காளம் பாணம் (திருச்செந்தூர்)
திருப்புகழ் 103 – வெம் சரோருகமோ (திருச்செந்தூர்)
திருப்புகழ் 104 – அகல்வினை (பழநி)
திருப்புகழ் 105 – அணிபட்டு அணுகி (பழநி)
திருப்புகழ் 106 – அதல விதல (பழநி)
திருப்புகழ் 107 – அபகார நிந்தை (பழநி)
திருப்புகழ் 108 – அரிசன வாடை (பழநி)
திருப்புகழ் 109 – அருத்தி வாழ்வொடு (பழநி)
திருப்புகழ் 110 – அவனிதனிலே (பழநி)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *